Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu hiện nay chúng ta có thể căn cứ vào các mẫu báo cáo được quy định bởi 02 thông tư gồm: Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2012 quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu?

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu?

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.

Thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng?

Thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng?

Thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng là rất quan trọng mà các nhà thầu cần chú ý. Như chúng ta đã biết trong quá trình đấu thầu các gói thầu qua mạng đấu thầu quốc gia thì không ít E-HSDT của các nhà thầu thiếu các tài liệu, hồ sơ đính kèm. Bên mời thầu đánh giá Hồ sơ dự thầu đã phải tiến hành làm rõ Hồ sơ dự thầu rất nhiều, thậm chí là nhiều lần do có những hạn chế và rào cản nhất định.

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng?

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng?

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng được quy định rất đầy đủ tại Điều 04 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

0879.888.986