Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định 63/2014/NĐ-CP là một văn bản quan trọng nhất trực tiếp dưới Luật Đấu thầu quy định về lựa chọn nhà thầu.

I.  Trích lục văn bản

Ngày 26/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nghị định có hiệu lực từ 01/07/2014, thay thế các văn bản:

 • Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
 • Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/ 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP
 • Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

II.  Kết cấu Nghị định 63

Với 14 Chương và 130 Điều Nghị định 63/2014/NĐ-CP đã Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Các Quy định tương đối chi tiết, rõ ràng giúp các đối tượng chịu sự điều chỉnh dễ dàng áp dụng. Và thực tế Nghị định này suốt 8 năm qua chưa có điều chỉnh.

Các Chương cụ thể như sau:

 • Chương I: Những quy định chung
 • Chương II: Quy trình đấu thầu rộng rãi hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn
 • Chương III: Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
 • Chương IV: Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn
 • Chương VI: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng     
 • Chương VII: Mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế và sản phẩm, dịch vụ công
 • ChươngVIII: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
 • Chương IX: Hợp đồng
 • Chương X: Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu
 • Chương XI: Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp và điều kiện đối với thành viên tổ chuyên gia
 • Chương XII: Xử lý tình huống và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
 • Chương XIII: Xử lý vi phạm, kiểm tra, giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu
 • Chương XIV: Các vấn đề khác

III. Các văn bản hướng dẫn Nghị định 63/2014

Có nhiều văn bản hướng dẫn Nghị định 63 của các Bộ Ngành như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế nhưng nhiều nhất các Thông tư do Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành.

 • Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT
 • Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT
 • Thông tư 15/2020/TT-BYT
 • Thông tư 03, 11, 15/2019/TT-BYT
 • Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT
 • Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT
 • Thông tư 07, 10, 14/2016/TT-BKHĐT
 • Thông tư 09, 10, 11/2016/TT-BYT
 • Thông tư 58/2016/TT-BTC
 • Thông tư 190/2015/TT-BTC
 • Thông tư 01, 03, 05, 10, 11, 19, 23/2015/TT-BKHĐT

Trong đó văn bản quan trọng nhất là “Siêu” Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 01/8/2022 sẽ gần như bảo trùm về lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Bạn có thể tải về hoặc nghiên cứu Nghị định 63/2014 ngay trên website HocThatNhanh.vn:

IV. Tải về Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Click để tải về: FILE WORD (nên tải, có Heading mục lục dễ dàng nghiên cứu) | FILE PDF (gốc từ Công báo Chính phủ)

 

0879.888.986