Mở thầu qua mạng như thế nào?

Mở thầu qua mạng như thế nào?

Mở thầu qua mạng sẽ được Bên mời thầu thực hiện online trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Các nhà thầu có thể xem biên bản mở thầu tối đa trong 2h kể từ thời điểm đóng thầu.

Quy định về việc MỞ THẦU qua mạng

Căn cứ Điều 14, Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định về mở thầu qua mạng như sau:

1. Đến thời điểm mở thầu, bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo số E-TBMT. Sau đó, bên mời thầu giải mã E-HSDT của các nhà thầu tham dự thầu.

2. Biên bản mở thầu phải đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT;

- Tên gói thầu;

- Tên bên mời thầu;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời điểm hoàn thành mở thầu;

- Tổng số nhà thầu tham dự.

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:

- Tên nhà thầu;

- Giá dự thầu;

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu;

- Thời gian thực hiện hợp đồng;

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).

3. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

4. Trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp E-HSDT thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải xử lý tình huống theo quy định tại Khoản 4 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Xem thêm Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng (Thông tư quan trọng nhất)

MỞ THẦU qua mạng – Gói thầu áp dụng Phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của Bên mời thầu (BMT):

Đăng nhập tài khoản Bên mời thầu tương tự Đăng nhập tài khoản Nhà thầu. Xem thêm bài viết Đăng nhập nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 

Tìm kiếm gói thầu:

1. Bên mời thầu chọn lĩnh vực ở menu bên phải để tiến hành mở thầu.

2. Chọn Mở thầu.

       

3. Chọn Tìm

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm gói thầu.

4. Trong danh sách gói thầu, chọn gói thầu cần mở thầu tại cột Mở thầu: Bấm vào Mở thầu.

Lưu ý: Các gói thầu đến thời điểm mở thầu thì hệ thống mới hiển thị nút Mở thầu và số lượng nhà thầu tham dự

5. Chọn OK.

Mở thầu:

6. Chọn Gửi khóa bí mật.

Lưu ý: BMT chọn thư mục lưu khóa bí mật mà hệ thống cung cấp tại bước đăng tải Thông báo mời thầu

Xem thêm Đăng tải thông báo mời thầu

7. Chọn thư mục lưu mã khóa bí mật.

8. Chọn OK.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành mở thầu. Biên bản mở thầu sẽ được hệ thống tự sinh và tự động công khai tại trang chủ. Việc đánh giá HSDT sẽ được tiến hành offline. Sau khi hoàn thành đánh giá HSDT, BMT sẽ nhập kết quả đánh giá HSDT lên Hệ thống.

9. Tích chọn đơn vị cần giải mã file E-HSDT

10. Chọn Giải mã hồ sơ dự thầu, Sau đó BMT gửi lại mã để tiến hành giải mã các tài liệu hồ sơ dự thầu.

Lưu ý: BMT phải chọn chính xác thư mục lưu mã khóa bí mật khi đăng tải thông báo mời thầu. Đặc điểm nhận dạng là tên file ( VN_ [số TBMT]…). Trong trường hợp chọn đúng file nhưng không thực hiện mở thầu được BMT dừng thao tác và gọi hotline 1900.6126 để được hỗ trợ.

11. Tải E-HSDT của Nhà thầu tham dự.

12. Chọn Đóng.

13. Chọn Hoàn thành mở HSDT. Hệ thống tiến hành công khai Biên bản mở thầu trên cổng thông tin đấu thầu qua mạng quốc gia trên chương trình IE và Chrome.

MỞ THẦU qua mạng – Gói thầu áp dụng Phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

I. Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của BMT: 

Tìm kiếm gói thầu: (5 bước tương tự như Phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ)

1. Người dùng chọn lĩnh vực ở menu bên phải để tiến hành mở thầu.

2. Chọn Mở thầu.

3. Chọn Tìm

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm gói thầu

4. Trong danh sách gói thầu, chọn gói thầu cần mở thầu tại cột Mở thầu:

Bấm vào Mở thầu để tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật

Lưu ý: Các gói thầu đến thời điểm mở thầu thì hệ thống mới hiển thị nút Mở thầu và số lượng nhà thầu tham dự

5. Chọn OK.

Mở thầu:

6. Chọn Gửi khóa bí mật.

7. Chọn thư mục lưu mã khóa bí mật.

8. Chọn OK.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành mở thầu. Biên bản mở thầu E-HSĐXKT sẽ được hệ thống tự sinh và tự động công khai tại trang chủ. Việc đánh giá HSDT sẽ được tiến hành offline. Sau khi hoàn thành đánh giá HSDT, BMT sẽ nhập kết quả đánh giá HSDT lên Hệ thống.

9. Chọn Hồ sơ đề xuất kỹ thuật để xem hồ sơ dự thầu và tải về biểu mẫu dự thầu, các file đính kèm của nhà thầu tham dự thầu.

10. Chọn Hoàn thành mở đề xuất kỹ thuật để xác nhận hoàn thành và công khai trên cổng thông tin đấu thầu

11. Chọn OK để xác nhận.

12. Chọn OK để đóng thông báo.

Sau khi hoàn thành mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ kỹ thuật và công khai kết quả nhà thầu kỹ thuật trên Hệ thống sau đó tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính như sau.

II. Mở hồ sơ đề xuất tài chính

1. Chọn Đánh giá.

2. Chọn Mở HSĐX TC để tiến hành giải mã.

3. Chọn Gửi khóa bí mật

4. Chọn folder lưu key để giải mã

5. Chọn Ok để xác nhận.

6. Chọn Tải xuống biểu giá của từng nhà thầu.

=> Sau khi BMT hoàn thành mở tài chỉnh hệ thống sẽ hiển thị thông tin biên bản mở đề xuất tài chính trên cổng thông tin đấu thầu.

BMT có thể tiến hành đánh giá hồ sơ tài chính.

0879.888.986