Đấu thầu qua mạng
Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/02/2024.

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Các chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Chi phí lập, thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; Chi phí lập, thẩm định hồ sơ: HS mời quan tâm, mời sơ tuyển, HSMT, HSYC; Chi phí đánh giá HSQT, HSDST, HSDT, HSYC; Chi phí cho hội đồng giải quyết kiến nghị; Chi phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

0879.888.986