Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là gì?

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là văn bản thuộc bước Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu - bước gần cuối cùng trong quy trình lựa chọn nhà thầu, ngay sau bước này là bước ký kết hợp đồng thực hiện hiện gói thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gồm những nội dung gì?

a) Tên nhà thầu trúng thầu;

b) Giá trúng thầu;

c) Loại hợp đồng;

d) Thời gian thực hiện hợp đồng;

đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có).

Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu file Word

Bạn có thể tải mẫu file Word của Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu này đã được Học Thật Nhanh biên tập cẩn thận, bạn chỉ cần thay các thông tin gói thầu, dự án vào phần nội dung bôi vàng sẽ có một  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chuẩn.

Bấm nút tải file mẫu ở cuối bài viết.

Thời gian phải đăng tải Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là bao lâu?

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu

Căn cứ Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

1. Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

c) Đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

2. Trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu:

b) Đối với thông tin quy định tại các Điểm d, đ và g Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

Xem thêm về Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Tìm kiếm Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu như thế nào?

Theo quy định về đăng tải thông tin nếu trên thì chắc chắn quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Để tìm kiếm các quyết định này bạn thực hiện như sau:

1. Truy cập website Muasamcong.gov.mpi.vn

2. Vào chọn loại gói thầu: Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn ... và Chọn đến mục Kết quả đấu thầu

Chọn tìm kiếm Kết quả đấu thầu qua mạng hoặc Kết quả đấu thầu không qua mạng

3. Tìm kiếm theo tên gói thầu/ ngày tháng đóng thầu hoặc nếu đã có số Thông báo mời thầu sẽ tìm ra chính xác luôn

4. Bấm chọn vào tên nhà thầu trúng thầu để xem kết quả đấu thầu

5. Bấm vào số quyết định trong mục Đính kèm Thông báo kết quả LCNT

Lưu ý: để tải được Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cần máy tính đã cài đặt đầy đủ môi trưởng để tham gia Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Xem thêm Cách cài đặt môi trường tham gia Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia





0879.888.986