Đăng tải Thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT

Đăng tải Thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT

Thông báo mời thầu qua mạng được lập theo mẫu cung cấp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hồ sơ mời thầu bao gồm các biểu mẫu web-form và các tài liệu đính kèm. Hồ sơ mời thầu được đăng tải đồng thời cùng với Thông báo mời thầu trên Hệ thống.

Xem thêm Đăng tải thông báo mời thầu gói thầu không qua mạng

TẠO THÔNG BÁO MỜI THẦU QUA MẠNG

Ví dụ với gói thầu Mua sắm hàng hóa, các gói thầu khác thực hiện tương tự.

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của BMT:

Nhập thông báo mời thầu:

1. Chọn menu Hàng hóa.

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 1

2. Chọn Thông báo mời thầu.

3. Chọn nhập thông báo.

4. Chọn Nhập TBMT

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 2

5. Chọn Tìm (để thực hiện tìm gói thầu Hàng hóa đã tạo ở KHLCNT)

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 3

5.1. Chọn Tìm kiếm.

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin để tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm.

5.2. Bấm Chọn.

Lưu ý: TBMT được lên kết với KHLCNT đã đăng tải. Các thông tin gói thầu khai trong KHLCNT sẽ được tự động trích xuất ra. Do vậy, trước khi tạo TBMT Bên mời thầu cần kiểm tra để đảm bảo thông tin gói thầu trong KHLCNT đã được nhập đầy đủ và chính xác thông tin. Tại bước này, hệ thống sẽ hiển thị mẫu HSMT tương ứng với loại hợp đồng đã chọn tại KHLCNT. Nếu có thay đổi, BMT phải thay đổi thông tin gói thầu tại KHLCNT.

Sau khi liên kết thành công gói thầu trong KHLCNT, BMT kiểm tra thông tin của thông báo mời thầu.

6. Nhập thông tin Mở thầu và Bảo đảm dự thầu.

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 4

Lưu ý: BMT đọc kĩ hướng dẫn trước khi nhập thông tin các biểu mầu vì hệ thống sẽ sử dụng các dữ liệu nhập trước để tự động và trích xuất các mẫu sau do vậy BMT phải nhập đúng thứ tự theo yêu cầu.

Gói thầu hàng hóa áp dụng quy trình 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ và 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ được hướng dẫn tương tự nhau.

7. Chọn Lưu

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 5

8. Chọn OK

9. Chọn Đóng.

Lưu ý: Gói thầu hàng hóa chỉ áp dụng loại hợp đồng là Trọn gói

Nhập thông tin cụ thể của gói thầu cho các biểu sau:

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 6

a. Bảng dữ liệu đấu thầu

Một số trường thông tin đã được trích xuất sẵn từ dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, BMT không cần nhập dữ liệu cho các trường đó. Ngoài ra đối với các trường thông tin quy định tại TT 04/2018/ BKHĐT nội dung bảng dữ liệu nhưng trường thông tin được tự động trích xuất dữ liệu sẽ không hiển thị lên tại màn hình nhập và hiển thị tại phần in HSMT.

1. Nhập thông tin theo yêu cầu tại bảng dữ liệu

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 7

Lưu ý: BMT cần nhập bảng dữ liệu đầu tiên và nhập đúng thông tin ở bước này vì thông tin trên bảng dữ liệu được liên kết đến các phần tiếp theo của HSMT. E-CNDT 16.1 thời hạn hiệu lực e-HSDT sẽ được hệ thống tự động trích xuất tại chức năng tham dự thầu.

2. Chọn Lưu thông tin

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 8

3. Chọn OK.

b. Nhập tiêu chuẩn đánh giá

Mẫu số 03: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 9

1. Lịch sử không hoàn thành hợp đồng

1. Nhập số năm quy định.

VD: nếu BMT quy định cung câp hợp đồng không hoàn thành từ năm 2016 thì nhập 2016.

2. Năng lực tài chính

2.1 Kết quả hoạt động tài chính.

2. Nhập từ năm đến năm theo yêu cầu.

VD: BMT yêu cầu cung cấp báo cáo hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất 2016 2017 2018 thì nhập Từ năm 2016 đến năm 2018.

2.2 Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Nhập số tiền tối thiếu về doanh thu bình quân hàng năm.

2.3 Yêu cầu về nguồn lực tài chính.

4. Nhập số tiền về nguồn lực tài chính tối thiểu mà nhà thầu đáp ứng.

3. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự

5. Nhập thông tin yêu cầu về kinh nghiệm hợp đồng tương tự.

4. Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác

6. Nhập khả năng bảo hành, bảo trì,.

7. Chọn Tiếp theo.

Lưu ý: Trong quá trình nhập thông tin BMT có thể chọn vào các để đọc hướng dẫn và ghi chú để đảm bảo hiểu và nhập đúng thông tin.

Mẫu số 04: Danh mục nhân sự chủ chốt.

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 10

Hướng dẫn nhập:

1. Nếu không yêu cầu về nhân sự chọn Không có nhân sự chủ chốt Sau đó Kết thúc.

Nếu có yêu cầu nhân sự chọn Mô tả nhân sự chủ chốt. sau đó tiếp tực thực hiện nhập.

2. Chọn Thêm dòng nếu muốn nhập thêm vị trí yêu cầu.

3. Nhập thông tin chi tiết yêu cầu về vị trí công việc

4, Chọn Kết thúc

c. Nhập Phạm vi cung cấp

Mẫu số 01: Phạm vi cung cấp

BMT có thể nhập danh mục hàng hóa theo 2 cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp trên webform

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 11

1. Chọn Thêm dòng tương ứng với số lượng hàng hóa.

2. Nhập thông tin chi tiết yêu cầu của hàng hóa.

Lưu ý: BMT nên nhập theo cách này khi danh mục hàng hóa có số lượng ít, vì khi nhập theo cách này BMT phải liên tục online và nhập thủ công lần lượt cho đến hàng hóa cuối cùng

Cách 2: Nhập thông tin bằng excel

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 12

1. chọn Mau danh muc hang hoa.xls

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 13

2. Chọn Save để lưu file về máy.

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 14

3. Sau khi tải file về máy, mở file excel và chọn sheet Hướng dẫn nhập và thao tác tương tự như phần hướng dẫn trong sheet.

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 15

4. Chọn sheet Danh mục hàng hóa.

5. Nhập thông tin lần lượt của danh mục hàng hóa . Sau khi nhập xong lưu file và thực hiện import lên hệ thống.

Thông tin về địa điểm cung cấp và tiến độ cung cấp sẽ được nhập trong file excel và import vào mẫu số 01: Phạm vi cung cấp và mẫu số 02: Bảng tiến độ cung cấp.

Lưu ý: BMT cần cài đặt định dạng số nguyên và số thập phân theo hướng dẫn là dấu “.” để ngăn cách hàng nghìn và dấu “,” để ngăn cách hàng thập phân

6. Chọn Browse tìm đường dẫn lưu file excel.

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 16

7. Chọn Cập nhật danh mục hàng hóa.

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 17

8. Chọn Tiếp theo để lưu thông tin và nhập tiếp biểu mẫu khác

Mẫu số 01B: các dịch vụ liên quan

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 18

1. Nếu không có dịch vụ liên quan thì chọn Không có dịch vụ liên quan Sau đó chọn Tiếp theo để chuyển mẫu.

Nếu có dịch vụ liên quan thì chọn Mô tả các dịch vụ liên quan sau đó thao tác như sau

2. Chọn Thêm dòng tương ứng với số lượng dịch vụ.

3. Nhập thông tin chi tiết lần lượt các dịch vụ.

4. Chọn Tiếp theo để lưu thông tin và chuyển mẫu,

Mẫu số 02: Bảng tiến độ cung cấp.

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 19

1. Kiêm tra thông tin đã nhập. Nếu muốn chỉnh sửa BMT có thể nhập trực tiếp trên form hoặc quay về mẫu số 01 và thực hiện chỉnh sửa file excel.

2. Chọn Lưu để hoàn tất.

d. Điều kiện cụ thể hợp đồng

Bên mời thầu hoàn thiện Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

1. Nhập thông tin theo yêu cầu.

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT - ảnh 20

Lưu ý: Hướng dẫn nhập nội dung các điều khoản được cung cấp tại trường điền thông tin bằng dòng chữ mờ và trong biểu tượng .

2. Chọn Lưu thông tin.

3. Chọn Ok.

ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO MỜI THẦU QUA MẠNG (E-TBMT) VÀ HỒ SƠ MỜI THẦU (E-HSMT)

Đăng tải thông báo mời thầu:

1. Chọn Đăng tải thông báo mời thầu.

2. Trong danh sách gói thầu cần đăng tải tại cột Số TBMT Chọn số TBMT cần đăng tải.

3. Chọn Đính kèm nội dung HSMT

4. Chọn Browse sau đó Thêm vào danh sách. BMT thực hiện đính kèm lần lượt (quyết định phê duyệt, Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu, Chương V: Yêu cầu kỹ thuật, Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng)

5. Chọn Kết thúc đính kèm tập tin.

Sau khi hoàn thành đính kèm nội dung HSMT, BMT thực hiện đăng tải:

6. Chọn Đăng tải.

7. Chọn OK.

8. Chọn OK.

9. Chọn thư mục cần lưu khóa bí mật lần 1

10. Chọn OK

11. Chọn OK.

Lưu ý: Hệ thống sinh ra khóa bí mật 2 lần và yêu cầu BMT lưu 2 nơi khác nhau để đề phòng trường hợp mất.

12. Chọn thư mục lưu khóa bí mật lần 2.

Lưu ý: Hệ thống sinh ra khóa bí mật 2 lần (khóa giống nhau) và yêu cầu lưu ở 2 nơi khác nhau để phòng trường hợp mất. Khóa bí mật để BMT sử dụng để xác nhận mở thầu.

13. Chọn OK.

Lưu ý: Sau khi đăng tải TBMT, Bên mời thầu không được thay đổi mật khẩu chứng thư số nếu không sẽ không mở được thầu.

SỬA ĐỔI THÔNG BÁO MỜI THẦU QUA MẠNG VÀ HỒ SƠ MỜI THẦU

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của BMT,  Tìm kiếm thông báo mời thầu:

1. Chọn lĩnh vực để thực hiện sửa đổi HSMT

2. Chọn Thông báo mời thầu.

3. Chọn Nhập thông báo mời thầu.

4. Chọn Tìm kiếm

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm gói thầu

5. Trong danh sách gói thầu, chọn gói thầu cần sửa đổi tại cột Số thông báo.

6. Nhập thông tin cần sửa (nếu có).

7. Chọn Lưu

Lưu ý: BMT chỉ có thể thay đổi thông tin đã nhập tại bước lập TBMT, không sửa được những thông tin mà Hệ thống trích xuất từ dự án và KHLCNT. Việc sửa đổi phải đảm bảo tối thiểu 3 ngày làm việc trước thời điểm đóng thầu. Nếu muốn sửa những thông tin trích xuất đó thì phải sửa thông tin dự án và/hoặc KHLCNT. Tuy nhiên, khi đó sẽ phải tạo TBMT và HSMT mới tương ứng với dữ liệu sửa đổi ở dự án và/hoặc KHLCNT, còn TBMT và HSMT với dữ liệu cũ sẽ bị hủy.

BMT chọn biểu cần sửa đổi và thao tác như hướng dẫn nhập ở phần Nhập thông tin biểu mầu mời thầu như hướng dẫn phần trên. Các biểu không thực hiện sửa đổi sẽ được giữ nguyên nội dung

8. Chọn Đóng.

Lưu ý: Sau khi chỉnh sửa, BMT cần đăng tải lại gói thầu (xem tại Hướng dẫn Đăng tải thông báo mời thầu).

0879.888.986