Chứng chỉ Xây Dựng
Bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021 (Mới nhất)

Bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021 (Mới nhất)

Bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021 theo Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc Công bố Điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, điều chỉnh Bộ câu hỏi đã ban hành theo Quyết định Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 cho phù hợp với các lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ – CP của Chính phủ

0879.888.986