Excel VBA Xây dựng
Hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel

hàm LEFT trong Excel giúp bạn lấy một phần ký tự bên trái của một đoạn text. chỉ với hai tham số đơn giản hàm Left trong Excel là hàm được sử dụng khá phổ biến để lựa chọn một đoạn nhỏ trong chuỗi ký tự.

Hàm LEN trong Excel

Hàm LEN trong Excel

Hàm LEN trong Excel được dùng để tính toán số lượng ký tự trong một chuỗi nhất định. Hàm LEN có tác dụng khi các bạn muốn lấy độ dài của một chuỗi văn bản nhất định là số ký tự. LEN cũng sẽ đếm các ký tự bằng số, nhưng định dạng số không được bao gồm.

Hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel dùng để giá trị trung bình của các số tham chiếu hoặc một dải ô nhanh và chính xác. Cấu trúc và cách sử dụng Hàm AVERAGE trong Excel như thế nào sẽ được làm rõ qua hình ảnh minh họa trong bài này

0879.888.986