Thiết lập cần thiết cho Excel khai thác tốt nhất sức mạnh của VBA

Thiết lập cần thiết cho Excel khai thác tốt nhất sức mạnh của VBA

Một số phần mềm do Học Thật Nhanh sản xuất như phần mềm Hồ sơ chất lượng XDA, Dự toán XDA, XDAddins  hoạt động trực tiếp trên Excel. Để HTNSoft có thể khai thác tốt nhất sức mạnh của Excel và VBA,cần có một số thiết lập trên Excel mà đa số các máy đã được tự động cài đặt sau khi cài bản Micosoft Office tuy nhiên một số máy vẫn cần thiết lập lại một chút.

Cách thiết lập cho Excel chạy Macro như sau:

Bước 1: Vào thẻ File trên Excel, chọn nút Options

Bước 2: Trong bảng Excel Options, chọn nút Trust Center Settings…

Bước 3: Trong thẻ Add-ins: Bỏ tích chọn Require Application Add-ins to be signed…

Bước 4: Trong thẻ Macro Settings: Tích chọn Enable VBA macros như hình

Với Excel phiên bản mới, bạn có thể tích chọn thêm: ☑Trust access to the VBA project object model

Mọi thiết lập cần thiết cho máy tính và Excel của bạn đã sẵn sàng.

Bạn có thể bắt đầu trải nghiệm

Hồ sơ chất lượng XDA - Phần mềm Số 01 hỗ trợ lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng,

Dự toán XDA - Phần mềm dự toán đơn giản và hiệu quả số 1 trên Excel,

XDAddins - Phần mềm tiện ích cho Excel PRO

0879.888.986