Hàm HLOOKUP trong Excel và cách sử dụng

Hàm HLOOKUP trong Excel và cách sử dụng

Hàm HLOOKUP là một hàm cơ bản cần tìm hiểu ngay khi bắt đầu học Excel.
Dưới đây HocThatNhanh sẽ chia sẻ để bạn cùng nắm rõ cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel.

Hàm HLOOKUP trong Excel là gì?

 • Hàm HLOOKUP là một trong những hàm về Tìm kiếm và tham chiếu (Lookup and Reference).
 • Hàm HLOOKUP được sử dụng để tìm kiếm giá trị ở hàng trên cùng của bảng.
 • Giá trị trả về của hàm HLOOKUP là giá trị tương ứng trong cùng cột từ hàng bạn chỉ định.

Cấu trúc của hàm HLOOKUP trong Excel

=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup)

Trong đó:

 • lookup_value: giá trị sẽ được tìm kiếm ở hàng trên cùng của bảng.

(lookup_value có thể là một giá trị, một tham chiếu hoặc một chuỗi văn bản.)

 • Table_array là tham chiếu phạm vi hoặc tên phạm vi của một mảng giá trị, bên trong đó dữ liệu sẽ được tra cứu.
 • row_index_num là số hàng trong table_array, từ đó giá trị phù hợp sẽ được trả về.
 • range_lookup: Một giá trị logic cho biết bạn có muốn HLOOKUP tìm thấy một kết quả khớp chính xác hay kết quả khớp tương đối.

Lưu ý:

 • Với row_index_num:  bằng 1 trả về giá trị từ hàng trên cùng trong table_array và tương tự bằng 2 trả về một giá trị từ hàng thứ hai của table_array)
 • Với range_lookup:

        + Nếu đối số này là TRUE hoặc được bỏ qua, thì hàm sẽ trả về kết quả khớp tương đối. Nói cách khác, nếu không tìm thấy một kết quả khớp chính xác thì hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn lookup_value.

        + Nếu đối số này là FALSE, hàm HLOOKUP sẽ tìm một kết quả khớp chính xác. Nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Cách sử dụng Hàm HLOOKUP trong Excel

 • Ví dụ 1: Kết quả khớp tương đối

hàm HLOOKUP 1

 • Ví dụ 2: Kết quả khớp chính xác

hàm HLOOKUP 2


Trên đây là cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel mà bạn có thể áp dụng

Nếu có câu hỏi gì về Excel, bạn hãy comment để HocThatNhanh trả lời trong bài tiếp theo nhé!

0879.888.986