Hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel

Khi sử dụng Excel bạn muốn lấy một phần bên trái của một đoạn text thì có thể sử dụng hàm LEFT.

Đây là hàm được sử dụng khá phổ biến để lựa chọn một đoạn nhỏ trong chuỗi ký tự.

Hàm LEFT trong Excel là gì?

 • Hàm LEFT là một trong những hàm văn bản
 • Hàm LEFT được dùng để trích xuất một số ký tự nhất định bắt đầu từ phía bên trái của chuỗi văn bản.
 • Giá trị trả về của hàm là một chuỗi ký tự con được chỉ định từ đầu chuỗi

Cấu trúc của hàm LEFT trong Excel

=LEFT (text, [num_chars])

Trong đó:

 • Text (bắt buộc) là chuỗi văn bản mà bạn muốn trích xuất một chuỗi con. Thông thường, nó được cung cấp dưới dạng tham chiếu đến ô chứa văn bản.
 • Num_chars (tùy chọn) - số ký tự cần trích xuất, bắt đầu ở phía bên trái của chuỗi.

Nếu num_chars bị bỏ qua, nó sẽ mặc định là 1, nghĩa là công thức Left sẽ trả về 1 ký tự.

Nếu num_chars lớn hơn tổng độ dài của văn bản, công thức Left sẽ trả về tất cả văn bản .

Tại sao hàm LEFT trong Excel bị lỗi không sử dụng được?

 1. Đối số Num_chars nhỏ hơn 0
 2. Khoảng trắng hàng đầu trong văn bản gốc
 3. Không hoạt động với ngày tháng (trường hợp ngày của bạn được nhập dưới dạng chuỗi văn bản, hàm LEFT sẽ hoạt động bình thường)

Ví dụ sử dụng hàm LEFT trong Excel

 • Bước 1: Nhập LEFT Tab
 • Bước 2: Chọn vùng text cần lấy ký tự (lựa chọn ô B2)
 • Bước 3: Chọn số ký tự cần lấy (ví dụ lấy 8 ký tự)

Hàm LEFT trong Excel - hình 1

Bạn sẽ thu được kết quả như hình dưới đây

Hàm LEFT trong Excel - hình 2
 

Chúc các bạn thành công!

0879.888.986