Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Một số nội dung cơ bản và điểm mới quan trọng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Một số nội dung cơ bản và điểm mới quan trọng

Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đây là văn bản quan trọng nhất về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có liên quan bao trùm tất cả các công trình xây dựng từ nguồn vốn liên quan đến yếu tố nhà nước tại Việt Nam.

0879.888.986