Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng và Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung

Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng và Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng làm cơ sở phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Cơ sở, căn cứ ban hành Thông tư 15/2019/TT-BXD

Căn cứ quan trọng nhất để Ban hành Thông tư 15 là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 có hiệu lực từ 01/10/2019 về về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiện nay Nghị định 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực do Nghị định 10/2021/NĐ-CP có hiệu lực thay thế từ ngày 09/02/2021. Tuy nhiên hiện tại chưa có Thông tư hướng dẫn mới hơn nên cách xác định đơn giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD vẫn tiếp tục được áp dụng.

Xem thêm bài viết về  Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Tóm lược nội dung Thông tư 15/2019/TT-BXD

Kết cấu của văn bản

Thông tư 15/2019/TT-BXD bao gồm 10 Điều và 13 Phụ lục

File WORD hợp nhất Thông tư 15/2019/TT-BXD và Thông tư 02/2020/TT-BXD giúp bạn dễ dàng nghiên cứu hơn

Các bạn có thể TẢI VỀ file Word và PDF ở cuối bài viết.

Một số Điều khoản quan trọng nhất của Thông tư 15/2019/TT-BXD

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (bao gồm nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây dựng) để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng, chỉ số giá xây dựng, dự toán các công tác tư vấn xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng các quy định của Thông tư này để thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác.

Điều 3. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công

1. Đơn giá nhân công xây dựng xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình, điều kiện làm việc của công nhân xây dựng; đặc điểm, tính chất công việc; phù hợp với nội dung, tính chất công việc, chức danh và trình độ, chất lượng nhân công tư vấn xây dựng.

b) Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng (đã bao gồm các yếu tố bù đắp lương do điều kiện sinh hoạt) trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

c) Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).

d) Đơn giá nhân công xây dựng được xác định với thời gian làm việc một ngày là 8 giờ.

2. Đơn giá nhân công xây dựng được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường có sự biến động.

Điều 4. Nội dung đơn giá nhân công xây dựng

1. Đơn giá ngày công của nhân công xây dựng là đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, lái xe, thợ vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát; thuyền trưởng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển, thủy thủ, thợ máy, kỹ thuật viên; nghệ nhân, thợ lặn làm việc trong điều kiện bình thường.

2. Đơn giá ngày công của tư vấn xây dựng là đơn giá ngày công của tư vấn xây dựng trong nước, bao gồm kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án; kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn; kỹ sư; kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề; trong đó, đã bao gồm đầy đủ các khoản lương, phụ cấp lương, các khoản bảo hiểm thuộc trách nhiệm của người lao động phải nộp theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).

3. Đơn giá nhân công xây dựng của công tác cá biệt là đơn giá của nhân công xây dựng làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại (công trình thi công đèo dốc cao, công trình hầm; công trình thi công ngoài biển đảo và một số công trình có tính chất cá biệt khác).

4. Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo 10 nhóm công tác xây dựng tại Phụ lục số 2 của Thông tư này. Riêng nhóm nhân công xây dựng thứ 11 là nhóm công tác xây dựng cá biệt, việc khảo sát và công bố đơn giá nhân công xây dựng của nhóm này phụ thuộc vào đặc thù riêng của từng địa phương.

5. Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo 04 nhóm công việc tư vấn xây dựng công bố tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

PHỤ LỤC 01 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

Với 2 Điểm quan trọng nhất 

PHỤ LỤC 02 DANH MỤC NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

PHỤ LỤC 04 KHUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

PHỤ LỤC 06 BẢNG HỆ SỐ CẤP BẬC ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG 

Đây là Bảng đặc biệt quan trọng để xác định đơn giá nhân công khi lập dự toán thì không thể thiếu bảng này.

PHỤ LỤC 11 CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG CỦA TỈNH/TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Đây là mẫu bảng công bố đơn giá nhân công của các Tỉnh/ Thành phố trên cả nước, phục vụ trực tiếp trong công tác lập dự toán.

Thông tư 15/2019/TT-BXD được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 02/2020/TT-BXD

Ngày 20/07/2020 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dưng. Trong đó có "Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực khảo sát, thu thập thông tin, tham khảo khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân do Bộ Xây dựng công bố để công bố hoặc ủy quyền công bố đơn giá nhân công xây dựng định kỳ hàng tháng, hoặc quý hoặc khi có sự thay đổi về giá nhân công trên thị trường xây dựng làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.”

Điểm quan trọng nhất trong theo sửa đổi của Thông tư 02/2020/TT-BXD là từ "tham khảo" thay vì phải khảo sát phù hợp với "khung đơn giá nhân công XD bình quân do BXD công bố. Điểm này không hạn chế các địa phương bắt buộc phải theo khung đơn giá nhân công bình quân XD do BXD công bố nữa.

Mời các bạn xem Video phân tích các nội dung Thông tư 15/2019/TT-BXD được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 02/2019/TT-BXD

Pass giải nén: HocThatNhanh.vn

0879.888.986