[Slide] Tóm tắt Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

[Slide] Tóm tắt Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Chia sẻ tới các bạn đồng nghiệp và học viên của HocThatNhanh.vn có thể cập nhật nhanh các quy định mới nhất về dự toán và quản lý chi phí.

Tóm tắt nhanh những nội dung chính cần phải quan tâm có trong Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình (kèm theo slide bạn có thể tải về ở cuối bài)

Tóm lược nội dung của Thông tư 13/2021/TT-BXD

  1. Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao gồm: suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, định mức dự toán, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công
  2. Thay thế các phương pháp đã ban hành tại các Thông tư số 09/2019/TT- BXD, 11/2019/TT- BXD, 14/2019/TT- BXD, 15/2019/TT- BXD, 17/2019/TT- BXD
  3. Hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021

06 phụ lục kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Phụ lục I - Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng 

I. Xác định suất vốn đầu tư xây dựng

  • Trình tự xác định xuất vốn đầu tư (4 bước)
  • Nội dung các bước công việc

II. Xác định suất vốn đầu tư xây dựng trên cơ sở hệ thống suất vốn đầu tư hiện hành

Phụ lục II - Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

I. Hướng dẫn chung

1. Trình tự xác định chỉ số giá

2. Thời điểm xác định chỉ số giá xây dựng

3. Lựa chọn các yếu tố chi phí đầu vào

4. Thu thập và xử lý số liệu, dữ liệu

5. Xác định chỉ số giá xây dựng

II. Xác định chỉ số giá xây dựng

1. Xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình cụ thể

2. Xác định chỉ số giá xây dựng cho địa phương

3. Chỉ số giá xây dựng Quốc gia

4. Xác định chỉ số giá xây dựng công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên

III. Phương pháp chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc

IV. Danh mục loại công trình công bố chỉ số giá xây dựng

IV. Biểu mẫu công bố chỉ số giá xây dựng

Phụ lục III - Xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức 

I. Xác định định mức dự toán mới của công trình

II. Điều chỉnh định mức dự toán của công trình

III. Rà soát, cập nhật hệ thống định mức xây dựng

Phụ lục IV - Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng 

I. Xác  định  đơn  giá  nhân  công  xây  dựng  để  các  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố

1. Khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng 

2. Quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong hệ thống định mức dự toán xây dựng 

3. Chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng  

II. Xác định đơn giá nhân công xây dựng của công trình

1. Nguồn thông tin để thực hiện khảo sát 

2. Nguyên tắc khảo sát để xác định đơn giá nhân công xây dựng

3. Khảo sát đơn giá nhân công xây dựng. 

4. Các quy định khác 

5. Xác định đơn giá nhân công xây dựng

Slide tóm tắt Thông tư 13 2021 TT-BXD hướng dẫn xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng-1

(Tải về toàn bộ file Thông tư số 13/2021/TT-BXD mới nhất ở đây)

Bảng 4.1 - Danh mục nhóm nhân công xây dựng

1. Nhóm nhân công xây dựng (04 NHÓM)

2. Nhóm nhân công khác (vận hành tàu thuyền, thợ lặn, kỹ sư, nghệ nhân)

Bảng 4.2 - Khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân

  • Công bố cho 04 vùng theo quy định về lương tối thiểu vùng
  • Vùng sâu, vùng xa và hải đảo thì điều chỉnh hệ số không qua 1,2

Bảng 4.3 - Bảng hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng

Bảng 4.4 - Phiếu khảo sát tổ đội, thu thập đơn giá nhân công xây dựng tại công trình

Bảng 4.5 - Phiếu thống kê đơn giá nhân công xây dựng từ kết quả trúng thầu/ số liệu quyết toán công trình hoàn thành

Bảng 4.6 - Phiếu khảo sát thu thập thông tin từ chuyên gia

Bảng 4.7 - Bảng tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng từng khu vực của địa phương

Bảng 4.8 - Phiếu khảo sát đơn giá nhân công xây dựng tại các doanh nghiệp/tổ chức... nơi thực hiện dự án

Bảng 4.9 - Phiếu khảo sát đơn giá nhân công xây dựng người lao động trực tiếp

Phụ lục V - Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công

I. Xác  định  giá  ca  máy  và  thiết  bị  thi  công  để  các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố

1. Trình tự xác định giá ca máy (3 bước)

2. Lập danh mục xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

3. Xác định định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản làm cơ sở xác định giá ca máy

4. Nguyên giá của máy và thiết bị thi công được xác định theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 1 Mục III Phụ lục này. 

5. Tính toán, xác định giá ca máy và thiết bị thi công: giá ca máy và thiết bị thi công được tính toán, xác định theo nội dung nêu tại Mục III Phụ lục này. 

6. Hồ sơ xác định/trình công bố giá ca máy và thiết bị thi công: Hồ sơ xác định giá ca máy và thiết bị thi công do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố

II. Xác định giá ca máy và thiết bị thi công của công trình

1. Xác  định  giá  ca  máy  đối  với  các  loại  máy  và  thiết  bị  thi  công  chưa được công bố hoặc đã được cấp có thẩm quyền công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình 

2. Xác định giá ca máy chờ đợi 

III. Xác định các khoản mục chi phí của giá ca máy và thiết bị thi công  

Công thức tính Giá ca máy: GCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK   

1. Xác định chi phí khấu hao 

2. Xác định chi phí sửa chữa 

3. Xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng 

4. Xác định chi phí nhân công điều khiển 

5. Xác định chi phí khác 

IV. Xác định giá thuê máy

1. Xác định giá thuê máy theo ca máy  

2. Xác định giá thuê máy theo giờ 

V. Bảng định mức các hao phí, các dữ liệu cơ bản và nguyên giá làm cơ sở để xác định giá ca máy và thiết bị thi công

Phụ lục VI - Phương pháp đo bóc khối lượng công trình

I. Hướng dẫn chung

II. Hướng dẫn cụ thể

1. Yêu cầu đối với việc đo bóc khối lượng công trình

2. Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình 

3. Đo bóc theo diện tích, quy mô công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế công trình 

4. Đo bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình 

5. Đo bóc theo công tác xây dựng chủ yếu 

6. Xác  định  khối  lượng  trong  nghiệm  thu,  thanh  toán  và  quyết  toán hợp đồng thi công xây dựng 

III. Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình đo bóc khối lượng công trình

1. Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng 

2. Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng 

Tổng kết

Trên đây là tóm lược các nội dung có trong văn bản quy định mới này về quản lý chi phí, bạn có thể xem slide tóm tắt được biên tập và chia sẻ ở đây:

Biên soạn và chia sẻ: Vũ Minh Hoàn

0879.888.986