Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng+BẢNG EXCEL TỰ ĐỘNG TÍNH TOÁN

Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng+BẢNG EXCEL TỰ ĐỘNG TÍNH TOÁN

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng làm cơ sở phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD

Căn cứ quan trọng nhất để Ban hành Thông tư 15 là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 có hiệu lực từ 01/10/2019 về về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiện nay Nghị định 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực do Nghị định 10/2021/NĐ-CP có hiệu lực thay thế từ ngày 09/02/2021. Tuy nhiên hiện tại chưa có Thông tư hướng dẫn mới hơn nên cách xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng vẫn theo Thông tư 16/2019/TT-BXD.

Xem thêm bài viết về Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Tóm lược nội dung Thông tư 16/2019/TT-BXD

Kết cấu văn bản

Thông tư 16/2019/TT-BXD có 4 Chương 10 Điều và 03 Phụ lục

Các bạn có thể tải về file PDF + Word Thông tư 16/2019 tại cuối bài viết. File WORD đã được HocThatNhanh.vn biên tập có list mục lục, headings giúp người đọc dễ dàng tham khảo, nghiên cứu áp dụng nhất.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng nguồn vốn khác theo hướng dẫn tại Thông tư này làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Một số hướng dẫn chung

1. Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành tại Thông tư này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

2. Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng phù hợp với nội dung, yêu cầu sản phẩm tư vấn và trình tự đầu tư xây dựng.

3. Đối với dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí nằm trong khoảng quy mô chi phí trong phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này thì định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn được xác định theo công thức nội suy.

4. Chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xác định như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng.

Nội dung và cách xác định chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án gồm: tiền lương của cán bộ quản lý dự án, tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng, phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý việc áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM); đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng.

1. Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án.

2. Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán của dự án xác định theo định mức tỷ lệ (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán của dự án.

Một số trường hợp khác Chi phí quản lý dự án có thể được điều chỉnh bằng các hệ số, bạn có thể tham khảo trong file WORD một cách dễ dàng nhất.

Nội dung và cách xách định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Chi phí các công việc tư vấn gồm: chi phí nhân công tư vấn (tiền lương, các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân thực hiện công việc tư vấn tại dự án); chi phí ứng dụng khoa học công nghệ; chi phí thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin liên lạc; chi phí thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ tư vấn cho dự án (nếu có); chi phí quản lý của tổ chức tư vấn; chi phí khác; lợi nhuận chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm chi phí áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM), thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

1. Chi phí tư vấn xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.

2. Chi phí tư vấn xác định theo loại công trình; cấp công trình theo quy định hiện hành. Riêng chi phí tư vấn của công trình quốc phòng, an ninh xác định theo định mức chi phí tư vấn của các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn tương ứng.

Một số trường hợp khác Chi phí quản lý dự án có thể được điều chỉnh bằng các hệ số, bạn có thể tham khảo trong file WORD một cách dễ dàng nhất.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 16/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.


Các Phụ lục của Thông tư 16/2019/TT-BXD

Phụ lục số 1 Định mức chi phí quản lý dự án

Bao gồm 2 Bảng định mức tỷ lệ:

Bảng số 1.1: Định mức chi phí (ĐMCP) quản lý dự án

Bảng số 1.2: ĐMCP hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Phụ lục số 2 Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Bao gồm 24 Bảng định mức tỷ lệ:

Bảng số 2.1: ĐMCP lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Bảng số 2.2: ĐMCP lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Bảng số 2.3: ĐMCP lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Bảng số 2.4: ĐMCP thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước

Bảng số 2.5: ĐMCP thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước

Bảng số 2.6: ĐMCP thiết kế kỹ thuật của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 3 bước

Bảng số 2.7: ĐMCP thiết kế bản vẽ thi công của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 2 bước

Bảng số 2.8: ĐMCP thiết kế kỹ thuật của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 bước

Bảng số 2.9: ĐMCP thiết kế bản vẽ thi công của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 2 bước

Bảng số 2.10: ĐMCP thiết kế kỹ thuật của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 3 bước

Bảng số 2.11: ĐMCP thiết kế bản vẽ thi công của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 2 bước

Bảng số 2.12: ĐMCP thiết kế kỹ thuật của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 3 bước

Bảng số 2.13: ĐMCP thiết kế bản vẽ thi công của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 2 bước

Bảng số 2.14: ĐMCP thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Bảng số 2.15: ĐMCP thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

Bảng số 2.16: ĐMCP thẩm tra thiết kế xây dựng

Bảng số 2.18: ĐMCP lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn

Bảng số 2.19: ĐMCP lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Bảng số 2.20: ĐMCP lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị

Bảng số 2.21: ĐMCP giám sát thi công xây dựng

Bảng số 2.22: ĐMCP giám sát lắp đặt thiết bị

Bảng số 2.23: ĐMCP giám sát công tác khảo sát xây dựng

Bảng số 2.24: ĐMCP quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Phụ lục số 3 Hướng dẫn xác định dự toán chi phí tư vấn

Trong trường hợp nội dung chi phí đầu tư xây dựng không thuộc các bảng định mức tỷ lệ nêu trên. Khi tính toán có thể áp dụng bảng tổng hợp dự toán chi phí tư vấn – Dự toán man-month dưới đây.

Xem thêm File Mẫu chi phí tư vấn Man-Month

Bảng Excel tra ĐMTL và Tính toán tự động chi phí QLDA và TVĐT xây dựng theo đúng Thông tư 16/2019/TT-BXD

HocThatNhanh.vn đã biên tập ra file Excel có thể tự động nội suy và tính toán Định mức tỷ lệ các loại Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Các bạn có thể tải file Excel này tại cuối bài viết để phục vụ các công việc như lập Tổng mức đầu tư, Lập dự toán, dự tính, báo giá chi phí tư vấn…

Các bạn cũng có thể đọc và nghiên cứu luôn Thông tư 16/2019/TT-BXD tại đây:


Tổng hợp: Ks.Nguyễn Văn Toàn

0879.888.986