[Bản Full] Thông tư 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng thay thế cho Thông tư 10/2019/TT-BXD, 16/2019/TT-BXD

[Bản Full] Thông tư 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng thay thế cho Thông tư 10/2019/TT-BXD, 16/2019/TT-BXD

Ngày 31/08/2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD về Ban hành định mức xây dựng, đây là một trong ba Thông tư quan trọng hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem thêm: Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Xem thêm: Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành những định mức nào?

Các định mức xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư này gồm có:

1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;

2. Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;

3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;

4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;

5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;

7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;

8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Thông tư 12 2021 TT BXD ban hành định mức xây dựng

(Bạn có thể TẢI VỀ toàn bộ Thông tư 12/2021/TT-BXD và các Phụ lục tại cuối bài viết này)

Hiệu lực của Thông tư 12/2021/TT-BXD

Thông tư 12/2021/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Định mức xây dựng quy định tại Thông tư 12/2021/TT-BXD thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại:

  • Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 ban hành định mức xây dựng;
  • Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  • Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư 12/2021/TT-BXD có những điểm mới gì

1. Bổ sung tập Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

2. Tại các tập Định mức đều có sửa đổi, bổ sung về thuyết minh, tiết định mức của một số công tác

Các sửa đổi bổ sung sẽ được Học Thật Nhanh tổng kết cập nhật tại một số bài viết sau.

Bạn cũng có thể nghiên cứu luôn Thông tư 12/2021/TT-BXD tại đây

Tổng hợp Ks.Nguyễn Văn Toàn

0879.888.986