Quản lý chất lượng
TCVN 7572-12 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12

TCVN 7572-12 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12

TCVN 7572-12 : 2006 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN KHI VA ĐẬP CỦA CỐT LIỆU LỚN TRONG MÁY LOS ANGELES Aggregates for concrete and mortar – Test methods - Part 12: Determination of resistance to degradation of coasre aggregate by abration and impact in the Los Angeles machine

TCVN 7572-8 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8

TCVN 7572-8 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8

TCVN 7572-8 : 2006 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BÙN, BỤI, SÉT TRONG CỐT LIỆU VÀ HÀM LƯỢNG SÉT CỤC TRONG CỐT LIỆU NHỎ Aggregates for concrete and mortar – Test methods - Part 8: Method for determination of content of dust, mud and clay in aggregate and content of clay lumps in fine aggregate

TCVN 7572-5 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5

TCVN 7572-5 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5

TCVN 7572-5 : 2006 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VÀ ĐỘ HÚT NƯỚC CỦA ĐÁ GỐC VÀ HẠT CỐT LIỆU LỚN Aggregates for concrete and mortar – Test methods - Part 5: Method for determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption of original stone and coarse aggregate particles

0879.888.986