Quản lý chất lượng
TCVN 197-1 : 2014 ISO 6892-1:2009 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG

TCVN 197-1 : 2014 ISO 6892-1:2009 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG

TCVN 197-1:2014 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature TCVN 197-1:2014 hoàn toàn tương đương ISO 6892-1:2009. TCVN 197-1:2014 thay thế TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998).

0879.888.986