Danh mục biểu mẫu nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi

Danh mục biểu mẫu nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại quá trình thi công cũng như nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi. Mẫu biên bản nghiệm thu công việc này tuân thủ theo hướng dẫn của Nghị định 06/2021/NĐ-CP, nêu rõ hạng mục công trình, đối tượng, thời gian và thành phần tham gia nghiệm thu, nội dung nghiệm thu...

Quy định nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi?

Tùy thuộc vào từng dự án biểu mẫu có thể khác nhau, tuy nhiên những nội dung chính cần thể hiện trong biên bản cần thể hiện đầy đủ các nội dung đã quy định tại Khoản 4, Điều 21, Nghị định 06/2021/NĐ-CP gồm:

 • Tên công việc được nghiệm thu;
 • Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
 • Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
 • Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có);
 • Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;
 • Phụ lục kèm theo (nếu có).

Danh mục biểu mẫu nghiệm thu cọc khoan nhồi

Nội dung danh mục biểu mẫu nghiệm thu thi công cọc khoan nhồi?

 1. Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công
 2. Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công
 3. Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi
 4. Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu ống vách thép trước khi hạ
 5. Nghiệm thu công việc xây dựng: Các điều kiện trước khi khoan cọc khoan nhồi
 6. Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi
 7. Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu lồng cốt thép, ống siêu âm cọc khoan nhồi
 8. Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu Công tác vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi lần 1 trước khi hạ lồng thép
 9. Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu Lắp dựng lồng cốt thép cọc khoan nhồi
 10. Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu Vệ sinh lỗ khoan lần 2 cọc khoan nhồi trước khi đổ bê tông
 11. Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu điều kiện trước khi đổ bê tông Cọc khoan nhồi
 12. Biên bản Theo dõi đổ bê tông cọc khoan nhồi
 13. BB lấy mẫu bê tông cọc khoan nhồi
 14. Kết quả ép mẫu bê tông 7 ngày
 15. Kết quả ép mẫu bê tông 28 ngày
 16. Thu hồi ống vách cọc khoan nhồi
 17. Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cho một hạng mục

Thang pham

 

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986