Quản lý chất lượng
TCVN 197-1 : 2014 ISO 6892-1:2009 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG

TCVN 197-1 : 2014 ISO 6892-1:2009 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG

TCVN 197-1:2014 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature TCVN 197-1:2014 hoàn toàn tương đương ISO 6892-1:2009. TCVN 197-1:2014 thay thế TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998).

Mẫu biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hay tên đầy đầy đủ theo quy định là "Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng" . Mẫu biên bản được lập ra mục đích nghiệm thu toàn bộ công trình ghi nhận việc công trình đã hoàn thành và là căn cứ để đưa công trình, dự án được bàn giao và đưa vào sử dụng trong thực tế.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

Biên bản nghiệm thu trong dự án thi công xây dựng có rất nhiều biên bản nhưng liên quan tới nhà thầu thì chúng ta có thể nhắc tới 3 biên bản nổi bật gồm: Nghiệm thu công việc, Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm đầu vào, Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng. Mỗi biên bản đều được quy định bằng các Văn bản quy phạm pháp luật rất chặt chẽ từ Nghị định cho tới Thông tư.

0879.888.986