Thông tư 06/2021/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng [Bảng tra Mới nhất]

Thông tư 06/2021/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng [Bảng tra Mới nhất]

 

Quy định mới nhất về Phân cấp công trình xây dựng theo Thông tư 06/2021/TT-BXD  

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BXD thay thế Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

Bạn có thể TẢI VỀ bản dấu đỏ Thông tư 06/2021/TT-BXD ở cuối bài viết
Bạn có thể TẢI VỀ bản dấu đỏ Thông tư 06/2021/TT-BXD ở cuối bài viết
 • Số hiệu: 06/2021/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/06/2021
 • Ngày hiệu lực: 15/08/2021 
 • Đơn vị ban hành/Người ký: Bộ Xây dựng - Thứ trưởng Lê Quang Hùng

Trong đó Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí sau:

Mức độ quan trọng, quy mô công suất: Áp dụng cho từng công trình độc lập hoặc một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loại công trình quy định tại Phụ lục I Thông tư này;

Quy mô kết cấu: Áp dụng cho từng công trình độc lập thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loại kết cấu quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

Đây cũng là một trong những thông tư quan trọng hướng dẫn nội dung về Quản lý chất lượng theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ


Thông tư 06 2021 TT-BXD quy định về phân cấp công trình (mới nhất)
 

Để các đồng nghiệp dễ theo dõi, HocThatNhanh.vn sẽ tóm tắt nội dung Thông tư quan trọng này ngay sau đây:

Tóm tắt Thông tư 06/2021/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng

Cấu trúc nội dung của quy định mới

Thông tư 06/2021/TT-BXD gồm có 5 Điều:

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc xác định cấp công trình
 • Điều 3. Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng
 • Điều 4. Quy định về chuyển tiếp
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành

và 03 Phụ lục bao gồm:

 • Phụ lục I - Phân cấp công trình xây dựng theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất
 • Phụ lục II - Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu
 • Phụ lục III - Ví dụ xác định cấp công trình

Các bảng tra cấp công trình quy định mới theo Thông tư 06/2021/TT-BXD

 • Bảng 1.1 Phân cấp công trình sử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng)
 • Bảng 1.2 Phân câp công trình sử dụng cho mục đích sản xuât công nghiệp (công trình công nghiệp)
 • Bảng 1.3 Phân cấp công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầng kỹ thuật)
 • Bảng 1.4 Phân cấp công trình phục vụ giao thông vận tải (công trình giao thông)
 • Bảng 1.5 Phân cấp công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn)
 • Bảng 2. Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

Phân cấp công trình quy định tại Thông tư này được sử dụng để làm gì?

Đây chính là cơ sở áp dụng để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng sau:

 1. Xác định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ; thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình;
 2. Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
 3. Xác định công trình được miễn giấy phép xây dựng;
 4. Xác định công trình phải thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Kiến trúc;
 5. Xác định công trình có yêu cầu phải lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng;
 6. Xác định công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng;
 7. Xác định công trình có yêu cầu bắt buộc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
 8. Xác định công trình phải thực hiện đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng trong quá trình sử dụng;
 9. Phân cấp sự cố công trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng;
 10. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 11. Xác định thời hạn và mức tiền bảo hành công trình;
 12. Xác định công trình phải lập quy trình bảo trì;
 13. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Lưu ý về Quy định về chuyển tiếp tại Điều 4:

 1. Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
 2. Trường hợp công trình có điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này thì cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy định tại Thông tư này.


Bạn có thể tải về đầy đủ của Thông tư 06/2021/TT-BXD tại đây:

0879.888.986