Mẫu HSYC, BC đánh giá, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu

Mẫu HSYC, BC đánh giá, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện lấy góp ý về Dự thảo Thông tư quy định chi tiết các mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tính hình thực hiện công tác đấu thầu. Các đơn vị có góp ý vui lòng phản hồi về [email protected] trước 29/02/2024. Bạn có thể tải được toàn bộ file mềm của Dự thảo Thông tư tại cuối bài viết.

Lấy góp ý Mẫu HSYC, BCĐG, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu
Lấy góp ý Mẫu HSYC, BCĐG, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư .../2024/TT-BKHĐT

Thông tư này quy định chi tiết các mẫu sau đây:
1. Mẫu Hồ sơ yêu cầu;
2. Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;
3. Mẫu Thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
4. Mẫu Kiểm tra hoạt động đấu thầu;
5. Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu hằng năm.

Đối tượng áp dụng của Thông tư .../2024/TT-BKHĐT

1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Luật Đấu thầu.
2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Luật Đấu thầu nhưng chọn áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật Đấu thầu và quy định của Thông tư này. 

Áp dụng các Mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, thẩm định, kiểm tra, báo cáo

1. Mẫu hồ sơ yêu cầu:
a) Mẫu số 1A sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp áp dụng hình thức chỉ định thầu;
b) Mẫu số 1B sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp;
c) Mẫu số 1C sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu;
d) Mẫu số 1D sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu;
2. Mẫu báo cáo đánh giá:
a) Mẫu số 2A sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; đánh giá hồ sơ yêu cầu cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;
b) Mẫu số 2B sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
c) Mẫu số 2C sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng.
3. Mẫu báo cáo thẩm định:
a) Mẫu số 3A sử dụng để lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 
b) Mẫu số 3B sử dụng để lập báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
c) Mẫu số 3C sử dụng để lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
4. Mẫu kiểm tra hoạt động đấu thầu:
a) Mẫu số 4.1 sử dụng để lập Kế hoạch kiểm tra chi tiết;
b) Mẫu số 4.2A sử dụng để lập Đề cương báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu;
c) Mẫu số 4.2B sử dụng để lập Đề cương báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư;
d) Mẫu số 4.3A sử dụng để lập Báo cáo kiểm tra đối với lựa chọn nhà thầu;
đ) Mẫu số 4.3B sử dụng để lập Báo cáo kiểm tra đối với lựa chọn nhà đầu tư; 
e) Mẫu số 4.4A sử dụng để lập Kết luận kiểm tra đối với lựa chọn nhà thầu; 
g) Mẫu số 4.4B sử dụng để lập Kết luận kiểm tra đối với lựa chọn nhà đầu tư; 
h) Mẫu số 4.5 sử dụng để lập Báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra. 
5. Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu, sử dụng Mẫu số 5 để lập Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hàng năm và các phụ lục, bảng biểu liên quan.
6. Các phụ lục:
a) Phụ lục 1: Biên bản đóng thầu (nếu cần thiết);
b) Phụ lục 2A: Biên bản mở thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ);
c) Phụ lục 2B: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);
d) Phụ lục 2C: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);
đ) Phụ lục 3A: Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);
e) Phụ lục 3B: Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);
g) Phụ lục 4: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);
h) Phụ lục 5: Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp);
i) Phụ lục 6: Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn);
k) Phụ lục 7: Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
l) Phụ lục 8: Bản cam kết;
m) Phụ lục 9: Quyết định kiểm tra;
n) Phụ lục 10: Thông báo kiểm tra; 
o) Phụ lục 11: Biên bản công bố Quyết định kiểm tra;
p) Phụ lục 12: Thông báo kết thúc kiểm tra trực tiếp.

Các Thông tư sẽ chấm dứt hiệu lực:

a) Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;
a) Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu;
b) Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
c) Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;
d) Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Bãi bỏ quy định tại Điều 10 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tham gia nhóm hỗ trợ, chia sẻ về Đấu thầu tại đây: Nhóm Zalo  |   Nhóm Facebook

0879.888.986