Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/02/2024.

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Các chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Chi phí lập, thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; Chi phí lập, thẩm định hồ sơ: HS mời quan tâm, mời sơ tuyển, HSMT, HSYC; Chi phí đánh giá HSQT, HSDST, HSDT, HSYC; Chi phí cho hội đồng giải quyết kiến nghị; Chi phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

[WORD-PDF] Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

[WORD-PDF] Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi), tiếp tục tạo dựng khung pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu, mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước; bổ sung nhiều quy định nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc và thích ứng với các đòi hỏi từ thực tiễn, tăng cường hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu, nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu

0879.888.986