Thông tư 11/2019/TT-BXD Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung

Thông tư 11/2019/TT-BXD Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây viết tắt là giá ca máy) làm cơ sở phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Cơ sở, căn cứ ban hành Thông tư 11/2019/TT-BXD

Căn cứ quan trọng nhất để Ban hành Thông tư 11 là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 có hiệu lực từ 01/10/2019 về về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiện nay Nghị định 68/2019/NĐ-CP đã hết hiệu lực do Nghị định 10/2021/NĐ-CP có hiệu lực thay thế từ ngày 09/02/2021. Tuy nhiên hiện tại chưa có Thông tư mới hơn ban hành nên vẫn tiếp tục áp dụng Thông tư 11/2019/TT-BXD.

Xem thêm bài viết về  Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Tóm lược nội dung Thông tư 11/2019/TT-BXD

Kết cấu Thông tư 11/2019

Thông tư có 8 Điều và 2 Phụ lục. Có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc xác định giá ca máy

Điều 4. Nội dung giá ca máy

Điều 5. Phương pháp xác định giá ca máy

Điều 6. Quản lý giá ca máy

Điều 7. Xử lý chuyển tiếp

Điều 8. Hiệu lực thi hành

PHỤ LỤC SỐ 1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

1. Xác định các nội dung chi phí trong giá ca máy

2. Xác định giá ca máy của loại máy và thiết bị thi công chưa có trong quy định tại Phụ lục số 2 Thông tư này

4. Xác định giá ca máy chờ đợi 

5. Xác định giá thuê máy theo giờ

PHỤ LỤC SỐ 2

CHƯƠNG I: MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

CHƯƠNG II: MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM

Học Thật Nhanh đã biên file WORD giúp các bạn có thể dễ dàng nghiên cứu, tham khảo.

Với bảng thông số Máy và thiết bị thi công trong Phụ lục 2 Thông tư 11/2019/TT-BXD kết hợp với bảng lương theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD, Học Thật Nhanh đã xây dựng thành file Excel giúp tính toán ra giá trị giá ca máy khi lập dự toán rất dễ dàng đơn giản không phụ thuộc vào các phần mềm dự toán và có thể dùng để so sánh, kiểm tra lại giá trị phần mềm tính ra.  Các bạn có thể TẢI VỀ FILE WORD và EXCEL ở cuối bài viết.

Đối tượng áp dụng Thông tư 11/2019/TT-BXD

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

2. Khuyến khích dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Thông tư 11/2019/TT-BXD được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 02/2020/TT-BXD

Ngày 20/07/2020 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dưng. Trong đó có "Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Với nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Giá ca máy chưa bao gồm chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, nước, khí nén và các loại công tác xây dựng thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành thử của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các loại thiết bị tương tự. Các chi phí này được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí khác của dự toán công trình.”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Phụ lục số 1, 2 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Học Thật Nhanh đã rất công phu biên tập hợp nhất Thông tư 11/2019/TT-BXD và Thông tư 02/2020/TT-BXD trên 1 file EXCEL để các bạn có thểm tham khảo, nghiên cứu một cách dễ dàng nhất.

Mời các bạn xem Video phân tích các nội dung Thông tư 11/2019/TT-BXD được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 02/2019/TT-BXD

 

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986