TCVN 7572-5 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5

TCVN 7572-5 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5

CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 5: XÁC ĐỊNH KHI LƯỢNG RIÊNG, KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VÀ ĐỘ T NƯỚC CỦA ĐÁ GỐC VÀ HẠT CỐT LIỆU LỚN

Aggregates for concrete and mortar – Test methods - Part 5: Method for determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption of original stone and coarse aggregate particles

1. Phạm vi áp dụng TCVN 7572-5 : 2006

Tiêu chun này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng, khối lượng thch và đt nưc ca đá gc và c ht ct liu lớn đc chắc, có ch thưc lớn n 40 mm.

2. Tài liệu viện dẫn TCVN 7572-5 : 2006

TCVN 7572-1 : 2006 Cốt liu cho bê tông và va – Phương pháp th - Phn 1: Ly mu.

3. Thiết bị và dụng cụ

- Cân kthut, có đchính xác 1 %;

- Cân thủy tĩnh, có đchính xác 1 %, và có giđng mu;

- Thùng nm mu, bng ghay bng vt liu không g;

- Khăn thm nưc mm và khô;

- Thưc kp;

- Bàn chi sắt;

- Tsấy có bphn điu chỉnh nhit đsy n định t105 oC đến 110 oC.

4. Tiến hành thử

Mu đá gc đưc đp thành cc nhỏ, ch thưc không nhn 40 mm. Cân khong 3 kg mu đá gc đã đp hoc c ht đá dăm có ch thưc lớn n 40 mm. Ngâm trong c dụng ccha phù hợp, đm bo mc nưc ngp tn bmt ct liu khong 50 mm. Các ht ct liu bn hoc ln tp cht, n sét có thdùng bàn chi st cnhbên ngoài.

Ngâm mu liên tục trong vòng 48 giờ. Thỉnh thong có thế xóc, khuy đu mu đloi trbọt khí còn bám tn bmt mu.

Vt mu, dùng khăn lau o mt ngoài và n xác định khối lượng mu (m2) ở trạng thái bão hoà nưc chính xác đến 0,1 g.

Ngay khi n mu xong, đưa mu vào gicha ca n thutinh. Lưu ý mc nưc khi chưa đưa mu và sau khi đưa mu vào giphi bng nhau. Cân mu (trạng thái bão hoà) tr ong i tờng nưc (m3) bng n thutinh chính xác đến 0,1 g.

Vt mu và sy mu đến khối lượng không đổi.

Đnguội mu đến nhit đphòng trong bình t m. Cân xác định khối lượng mu khô ( m1) chính xác đến 0,1 g.

Dành cho Kỹ sư quản lý chất lượng, lập hồ sơ chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

  • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
  • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
  • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
  • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ sở hữu kèm theo khóa học:

  • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
  • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
  • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

 


Tải về file tiêu chuẩn TCVN 7572-5 : 2006 đầy đủ tại đây: 

0879.888.986