Phương thức lựa chọn nhà thầu là gì?

Phương thức lựa chọn nhà thầu là gì?

Phương thức lựa chọn nhà thầu là gì?

Hiện nay trong các văn bản quy phạm pháp luật về Đấu thầu chưa có định nghĩa phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là gì nhưng có thể hiểu phương thức là "phương pháp" và "cách thức" thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Chi tiết các Phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Các phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được quy định tại Mục 2, Chương II từ Điều 28-31 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Gói thầu áp dụng Phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ

Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Điều 30. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

2. Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu. Trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai.

3. Trong giai đoạn hai, nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, trong đó có giá dự thầu và bảo đảm dự thầu.

Điều 31. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

1. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

2. Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Trên cơ sở đánh giá đề xuất về kỹ thuật của các nhà thầu trong giai đoạn này sẽ xác định các nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu được mời tham dự thầu giai đoạn hai. Hồ sơ đề xuất về tài chính sẽ được mở ở giai đoạn hai.

3. Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật. Trong giai đoạn này, hồ sơ đề xuất về tài chính đã nộp trong giai đoạn một sẽ được mở đồng thời với hồ sơ dự thầu giai đoạn hai để đánh giá.

Sự giống khác nhau cơ bản của các phương thức lựa chọn nhà thầu

Giống nhau: Tất cả các phương thức đều liên quan đến "giai đoạn" và "túi hồ sơ": đây chính là liên quan đến phương pháp và cách thức lựa chọn nhà thầu. "Giai đoạn" là số lần nộp HSDT, "túi hồ sơ" chính là số lần mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và Hồ sơ đề xuất tài chính.

Khác nhau:

  • Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ nhà thầu chỉ nộp hồ sơ dự thầu 1 lần duy nhất, phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 2 lần tại 2 giai đoạn.
  • Phương thức chỉ có một túi hồ sơ thì Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và Hồ sơ đề xuất tài chính mở đồng thời khi mở thầu, phương thức hai túi hồ sơ sẽ mở Hồ sơ đề xuất tài chính sau khi đánh giá xong Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Phương thức lựa chọn nhà thầu nào phổ biến nhất hiện nay?

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là phương thức phổ biến nhất do được áp dụng cho nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu nhất, tuy nhiên các gói thầu áp dụng phương thức này cũng cần có điều kiện mới được áp dụng như phải là gói thầu quy mô nhỏ, giá trị gói thầu phải trong hạn mức chỉ định thầu, trong hạn mức áp dụng chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp...

Xem thêm Các hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ là phương thức phổ biến thứ 2 với các gói thầu quy mô không nhỏ (hoặc quy mô nhỏ nhưng thấy cần thiết áp dụng phương thức này)

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ và hai giai đoạn hai túi hồ sơ ít được áp dụng vì chỉ áp dụng cho các gói thầu có quy mô lớn, phức tạp hoặc có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

0879.888.986