Đăng nhập Nhà thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia

Đăng nhập Nhà thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia

ĐĂNG NHẬP VÀO CHỨC NĂNG NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

1. Nhà thầu sử dụng trình duyệt Internet Exploer  (IE 32-Bit) để truy cập website hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Lưu ý: máy tính dùng để phải được cài đặt đầy đủ môi trường và java để có thể tham gia trên Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia.

Xem thêm: Cách cài đặt đầy đủ môi trường và Java để tham gia Hệ thống MĐTQG

 

2. Chọn Đăng nhập hoặc  Nhà thầu.

3. Nhập Mật khẩu chứng thư số.

Nhập đúng mật khẩu do nhà thầu tạo ra trong quá trình đăng ký nhận chứng thư số.

Xem thêm: Cách lấy chứng thư số cho Nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại đây

4. Chọn Đăng nhập.

5. Chọn đĩa cứng xách

6. Chọn Ổ cứng lưu chứng thư số

Đĩa cứng xách chọn vào ổ cứng lưu folder Chứng thư số của Nhà thầu với tên mặc định là Vietnam khi nhận Chứng thư số. Nếu Chứng thư số bị thay đổi tên mặc định hoặc đổi đường dẫn đã lưu thì khi đăng nhập không thể tìm thấy.

7. Chọn Xác nhận mật khẩu.

8. Chọn Chứng thứ số đã lưu.

Lưu ý: trong 1 ổ cứng có thể có nhiều Chứng thư số của nhiều công ty. Có thể copy/paste folder chứa Chứng thư số (folder Vietnam) đến bất kỳ máy tính nào khác để sử dụng Chứng thư số đó cho Nhà thầu. 

9. Chọn Xác nhận mật khẩu.

Nhà thầu hoàn thành bước đăng nhập, hệ thống hiển thị giao diện người dùng Nhà thầu như dưới đây. Nhà thầu chọn các nghiệp vụ để thao tác tại menu bên trái màn hình để bắt đầu tham gia và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

0879.888.986