Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD về xác định và quản lý chi phí

Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD về xác định và quản lý chi phí

Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem thêm: Thông tư số 11/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung những nội dung nào?

Thông tư này sửa đổi nội dung của 2 điều 8, 9 và sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD. cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung "Điều 8. Quản lý, công bố giá xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP".

2. Sửa đổi, bổ sung "Điều 9. Xác định giá xây dựng công trình"

3. Sửa đổi, bổ sung mục 2.1 Mục 1 Phụ lục II liên quan tới các xác định "Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ"

4. Sửa đổi, bổ sung mục 2.1.1 Mục 4 Phục II liên quan tới Xác định phần chi phí xây dựng tăng/giảm, phương pháp bù trừ trực tiếp

5. Sửa đổi, bổ sung mục 1.2.1.1 Phụ lục IV liên quan tới Xác định chi phí vật liệu

6. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ VIII liên quan tới công bố giá vật liệu, nhân công

Hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2023/TT-BXD

Theo điều 3. Điều khoản thi hành, thì Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2024.

Tham gia thảo luận đấu thầu - mua sắm công tại: https://zalo.me/g/agptqo928

Tham gia thảo luận dự toán xây dựng tại: https://zalo.me/g/gwefex284

0879.888.986