Những nội dung mới của Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Những nội dung mới của Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Tại Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về Xây dựng ngày 30/03/2021, đội ngũ HTN đã học hỏi trực tiếp từ các Chuyên gia là người trực tiếp tham gia Ban biên soạn Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về xây dựng tại Bộ Xây dựng ngày 30/03/2021

Tại đây chúng tôi cũng đã được chia sẻ file slide bài thuyết trình của các Chuyên gia. Với mong muốn phổ biến các kiến thức này tới toàn thể bạn bè đồng nghiệp cả nước, Học Thật Nhanh chia sẻ lại qua bài viết này.

Slide tài liệu do tác giả Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng biên soạn và trình bày tại Hội nghị. Nội dung chính như sau:

Quan điểm xây dựng Nghị định 06/2021/NĐ-CP

1. Hướng dẫn các nội dung được giao tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020

2. Nghiên cứu, soát xét, sửa đổi và bổ sung nột số nội dung của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng để phù hợp với tình hình thực tế.

3. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý thi công xây dựng, quản lý an toàn trong thi công xây dựng để phù hợp với các pháp luật có liên quan (như Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015).

4. Các nội dung liên quan đến hướng dẫn về trình tự tổ chức thực hiện và quản lý công tác khảo sát, thiết kế được chuyển sang quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

5. Về tên gọi của Nghị định

Kết cấu của Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Nghị định này có 05 Chương với 54 Điều:

 1. Chương I. Những quy định chung: (từ Điều 1 đến Điều 9)
 2. Chương II. Quản lý thi công xây dựng công trình: (từ Điều 10 đến Điều 27)
 3. Chương III. Bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng: (từ Điều 28 đến Điều 42)
 4. Chương IV: Sự cố trong thi công và khai thác, sử dụng công trình (từ Điều 43 đến Điều 51) 
 5. Chương V. Điều khoản thi hành: (từ Điều 52 đến Điều 54)

Các Phụ lục của Nghị định 06:

 1. Phụ lục I: Phân loại công trình theo công năng sử dụng.
 2. Phụ lục II: Nhật ký thi công xây dựng và bản vẽ hoàn công.
 3. Phụ lục III: Kế hoạch tổng hợp về an toàn.
 4. Phụ lục IV: Báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình.
 5. Phụ lục V: Báo cáo về thông tin hạng mục công trình, công trình xây dựng.
 6. Phụ lục VI: Hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành.
 7. Phụ lục VII: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu.
 8. Phụ lục VIII: Danh mục công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.
 9. Phụ lục IX: Danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình.

Những nội dung mới của Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Có khá nhiều nội dung mới từ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng,... nổi bật như:

 • Quy định về phân loại, phân cấp công trình
 • Quy định về thời gian bảo hành công trình
 • Quy định về Đối tượng phải được cơ quản quản lý nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng
 • Quy định chi tiết hơn nội dung về thiết kế, giám sát, thi công xây dựng với việc quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Các nội dung khác mời bạn tham khảo slide trình bày dưới đây hoặc Bấm tải về tài liệu ở cuối bài viết

Xem thêm Thông tư số 06/2021/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Xem thêm Thông tư 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và 44/2016/NĐ-CP thay thế Thông tư 26/2016/TT-BXD

0879.888.986