Xác định ĐÚNG chi phí chung theo Thông tư 09/2019/TT-BXD

Xác định ĐÚNG chi phí chung theo Thông tư 09/2019/TT-BXD

Việc xác định Định mức tỷ lệ chi phí chung nếu phụ thuộc vào các phần mềm dự toán dễ rơi vào trường hợp thiếu sót không tổng hợp chi phí trực tiếp cuối cùng để nội suy được đúng ĐMTL.

Khi xác định chi phí chung cần lưu ý trường hợp khi lập dự toán các công trình/ dự án có nhiều hạng mục, nhiều công trình trong thuộc cùng 1 nhóm công trình được lập trên nhiều file dự toán khác nhau phải xác định được tổng chi phí trực tiếp của tất cả các file dự toán, sau đó mới tiến hành nội suy ra được định mức tỷ lệ chi phí chung cuối cùng dùng cho tất cả các file dự toán của công trình/dự án đó.

Các bạn có thể xem video phân tích chi tiết để hiểu rõ hơn.

 

Tham gia nhóm Kinh nghiệm Dự toán - Đấu thầu - Thanh quyết toán: https://www.facebook.com/groups/DauthauThanhQuyetToan

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)
0879.888.986