Thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng?

Thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng?

Như chúng ta đã biết trong quá trình đấu thầu các gói thầu qua mạng đấu thầu quốc gia thì không ít E-HSDT của các nhà thầu thiếu các tài liệu, hồ sơ đính kèm.

Bên mời thầu đánh giá Hồ sơ dự thầu đã phải tiến hành làm rõ Hồ sơ dự thầu rất nhiều, thậm chí là nhiều lần do có những hạn chế và rào cản nhất định. HTN xin gợi mở cho các bạn 1 số nội dung theo quy định về thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng hiện hành mà pháp luật quy định.

Thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng được quy định ở đâu?

Theo Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau:

  • Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. 

  • Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.
  • Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.
  • Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản và được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu.
  1. Cài đặt môi trường máy tính tham gia hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia chỉ với 1-Click
  2. Tự động xuất bảng khối lượng mời thầu trên Webform ra file Excel để lập giá dự thầu
  3. Tự động nhập đơn giá dự thầu từ file excel lên webform Mẫu 18. Bảng tổng hợp giá dự thầu

👉 Dành cho tất cả các Nhà thầu: Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA

Trong thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng, nội dung làm rõ được thực hiện ở đâu?

Tại Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư  Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, có ghi rõ như sau:

  • Khoản 5:  đối với các nội dung về năng lực kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm fĩle tài liệu chứng minh.

           Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT

  • Khoản 7: Trường hợp cần làm rõ E-HSDT thì bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên hệ thống.
thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng
Trường hợp cần làm rõ E-HSDT thì bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên hệ thống

Thang pham

0879.888.986