Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu?

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu?

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, căn cứ pháp lý hiện hành?

Theo điểm l, khoản 1, Điều 12 Luật đấu thầu số 43/2013/QH thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu như sau:

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án.

thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu
Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 180 ngày.

Hiệu lực của bảo đảm dự thầu thì được quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 11 Luật đấu thầu 2013 như sau:

Tại khoản  4: Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày

Tại khoản 5: Trường hợp gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu, nhà đầu tư phải gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và không được thay đổi nội dung trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp.

Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư từ chối gia hạn thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sẽ không còn giá trị và bị loại; bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản từ chối gia hạn.

Thang pham

  1. Cài đặt môi trường máy tính tham gia hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia chỉ với 1-Click
  2. Tự động xuất bảng khối lượng mời thầu trên Webform ra file Excel để lập giá dự thầu
  3. Tự động nhập đơn giá dự thầu từ file excel lên webform Mẫu 18. Bảng tổng hợp giá dự thầu

👉 Dành cho tất cả các Nhà thầu: Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA

0879.888.986