Tài liệu xây dựng
Điều kiện và Cách đăng ký cấp chứng chỉ tư vấn giám sát - Hạng 1, 2, 3

Điều kiện và Cách đăng ký cấp chứng chỉ tư vấn giám sát - Hạng 1, 2, 3

Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng có các loại chứng chỉ hành nghề sau: Giám sát công tác xây dựng Công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giám sát công tác xây dựng Công trình giao thông; Giám sát công tác xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

0879.888.986