Mẫu dự toán, thiết kế công trình xây dựng - Trụ sở viện kiểm sát [Excel+CAD]

Mẫu dự toán, thiết kế công trình xây dựng - Trụ sở viện kiểm sát [Excel+CAD]

Mẫu dự toán xây dựng công trình

Theo Điều 11 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì dự toán xây dựng công trình được hiểu là:

 • Toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để xây dựng công trình được xác định theo thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.
 • Hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Căn cứ lập dự toán xây dựng bao gồm những gì?

 • Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 09/2019/TTBXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 10/2019/TTBXD ban hành định mức xây dựng.
 • Thông tư 11/2019/TTBXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
 • Thông tư 15/2019/TTBXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 • Thông tư 16/2019/TTBXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 17/2019/TTBXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
 • Thông tư 02/2020/TTBXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Các văn bản hướng dẫn của địa phương liên quan tới quá trình lập dự toán.

Nội dung mẫu dự toán xây dựng công trình

Theo Điều 8, Thông tư 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì dự toán xây dựng công trình bao gồm các nội dung sau:

Gxdct = Gxd + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk + Gdp

Trong đó:

 • Gxdct: chi phí xây dựng công trình;
 • Gxd: chi phí xây dựng;
 • Gtb: chi phí thiết bị;
 • Gqlda: chi phí quản lý dự án;
 • Gtv: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;
 • Gk: chi phí khác;
 • Gdp: chi phí dự phòng.
dự toán xây dựng công trình
Bảng tổng hợp dự toán trên phần mềm Dự toán XDA

Chi phí xây dựng trong dự toán

Chúng ta có thể nhận thấy với 6 nội dung của dự toán xây dựng công trình thì chi phí xây dựng (Gxd) thường là chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị, bên cạnh đó cách xác định cũng như phương pháp xác định sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn so với các nội dung còn lại.

Chi phí xây dựng (Gxd) gồm các nội dung sau:

                Gxd = T + GT + TN + GTGT

Trong đó:

 • T là chi phí trực tiếp, T = VL + NC + M

+ VL: Chi phí vật liệu

+ NC: Chi phí nhân công

+ M: Chi phí máy thi công

 • GT là chi phí gián tiếp, GT = C + LT + TT

+ C: chi phí chung

+ LT: Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

+ TT: Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế

 • TN: Thu nhập chịu thuế tính trước, N = tỷ lệ x (T + GT)
 • GTGT: Thuế giá trị gia tăng, GTGT = tỷ lệ x (T + GT + TN)
dự toán xây dựng công trình
Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng trên phần mềm Dự toán XDA

Mẫu thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Chia sẻ với mọi người bộ biểu mẫu dự toán, thiết kế công trình Trụ sở Viện Kiểm Sát Nhân Dân, công trình được thi công tại Huyện Thạch Thất - Tp.Hà Nội.

Bộ hồ sơ mẫu này gồm đầy đủ tất cả các hạng mục thuộc một dự án và file dự toán chạy trên phần mềm Dự toán XDA, bao gồm:

 • Thiết kế cổng, hàng rào
 • Thiết kế nhà làm việc
 • Thiết kế nhà bảo vệ
 • Dự toán hạ tầng kỹ thuật dự án
 • Dự toán diện tổng thể dự án
 • Dự toán kết cấu, kiến trúc, ME nhà bảo vệ
 • Dự toán kết cấu, kiến trúc, ME, PCCC nhà làm việc
 • Dự toán phần phá dỡ các công trình cũ

Chia sẻ để các bạn học dự toán tham khảo và tải về tại đây:

Mẫu dự toán xây dựng

Thang pham
 

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986