Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng là hồ sơ bắt buộc Nhà thầu thi công xây dựng phải trình cho Chủ đầu tư xem xét và chấp thuận

Được quy định rõ tại Điều 13 của Nghị định 06/2021

Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng

Tham khảo: Kế hoạch thí nghiệm của Nhà thầu thi công xây dựng Tại đây

Tham khảo: Kế hoạch an toàn lao động của Nhà thầu Tại đây

Kế hoạch nghiệm thu công việc, bộ phận xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh hoàn thành

1. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu công việc xây dựng

- Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình thi công những đối tượng công việc xây dựng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu thi công:

+ Những công việc xây dựng đã hoàn thành;

+ Những công việc lắp đặt thiết bị tĩnh hoàn thành;

+ Những kết cấu, bộ phân công trình sẽ lấp kín.

2. Điều kiện cần để nghiệm thu công việc xây dựng

a. Đối tượng nhiệm thu đã thi công hoàn thành ;

b. Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu:

- Có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng ;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận:( Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu).

-Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng: (ghi rõ tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu).

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm  chế tạo sẵn trước khi đưa vào sử dụng;

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc, kết quả thí nghiệm mẫu thí nghiệm của đối tượng nghiệm thu (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan yêu).

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu..

3. Nội dung và trình tự nghiệm thu công việc xây dựng

a. Kiểm tra lại chổ đối tượng nghiệm thu: Công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tại hiện trường;

b. Kiểm tra các hồ sơ ghi ở mục 2;

c. Trong khi khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc sau:

- Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;

- Yêu cầu nhà thầu thi công lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung và thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;

- Kiểm tra mức độ đúng đắn của kết luận ghi trong biên bản nghệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng, và các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu thi công thực hiện và cung cấp.

d. Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liều thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

e. Trên cơ sở đánh giá chất lượng Ban nghiệm thu đưa ra kết luận:

- Trường hợp thứ nhất: Đồng ý nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo mẫu hướng dẫn kèm theo văn bản này.

- Trường hợp thứ hái: Không đồng ý nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu sai với hồ sơ thiết kế được duyệt hoặc không đáp ứng được với tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản ( ghi vào nhật ký thi công) về các nội dung sau:

+  Những công việc phải làm lại;

+  Những thiết bị phải lắp đặt lại;

+  Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;

+  Thời gian làm lại, sửa lại;

+   Ngày nghiệm thu lại.

f. Sau khi đối tượng đã được chấp nhận nghiệm thu cần tiến hành ngay những công việc xây dựng tiếp theo.

Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng

Kế hoạch nghiệm thu giai đoạn thi công hay bộ phận xây dựng hoàn thành

1. Trách nghiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu giai đoạn hoặc bộ phận công trình

Căn cứ vào qui mô công trình phân chia giai đoạn thi công nghiệm thu:

- Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công quan trọng gồm: Sau khi thi công hoàn thành và có kết quả kiểm nghiệm đối tượng nghiệm thu, tiến hành nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công: Phần móng, phần kết cấu chịu lực bên trên (ngoài phần móng), phần mái nhà và công tác xây trát tường, phần điện, phần cấp thoát nước.

- Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công theo đợt thanh toán khối lượng: Thực hiện theo hợp đồng.

- Phải trực tiếp tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 02 ngày kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công.

2. Điều kiện cần để nghiệm thu giai đoạn hoặc bộ phận công trình

a. Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;

b. Tất cả các công việc xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu theo qui định;

c. Có đầy đủ hồ sơ, tài liệu nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

-Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng: (ghi rõ tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu).

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm  chế tạo sẵn trước khi đưa vào sử dụng;

- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;

- Kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Công tác chuẩn bị để triển khai bộ phận công trình giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

- Các biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây lắp;

3. Nội dung và trình tự nghiệm thu giai đoạn hoặc bộ phận công trình

a. Kiểm tra tại chổ đối tượng nghiệm thu: Bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, thiết bị chạy thử đơn động không tải, thiết bị chạy thử liên động không tải;

b. Kiểm tra các hồ sơ ghi ở mục 2;

c. Trong khi khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc sau:

- Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;

- Yêu cầu nhà thầu thi công lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung và thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;

- Kiểm tra mức độ đúng đắn của kết luận ghi trong biên bản nghệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng, và các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu thi công thực hiện và cung cấp.

d. Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liều thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

e. Trên cơ sở đánh giá chất lượng Ban nghiệm thu đưa ra kết luận:

- Trường hợp thứ nhất: Đồng ý nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo mẫu hướng dẫn kèm theo văn bản này.

- Trường hợp thứ hái: Không đồng ý nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu sai với hồ sơ thiết kế được duyệt hoặc không đáp ứng được với tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (ghi vào nhật ký thi công) về các nội dung sau:

+  Những công việc phải làm lại;

+  Những thiết bị phải lắp đặt lại;

+  Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;

+  Thời gian làm lại, sửa lại;

+   Ngày nghiệm thu lại.

Tham gia nhóm zalo Hồ sơ chất lượng XDA: https://zalo.me/g/wakces217

Kế hoạch nghiệm thu hoàn công trình đưa vào sử dụng

1. Trách nghiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình

- Trực tiếp tiến hành nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng những đối tượng sau:

+ Thiết bị chạy thử liên động có tải;

+ Hạng mục công trình xây dựng đã hoàn thành;

+ Công trình xây dựng đã hoàn thành;

- Thời gian bắt đầu tiến hành công tác nghiệm thu kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu chính xây lắp (qui định của chủ đầu tư).

 -  Công tác nghiệm thu phải kết thúc theo đúng thời hạn quy định của chủ đầu tư.

2. Điều kiện nghiệm thu nghiệm thu hoàn thành công trình

a. Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;

b. Tất cả các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều được nghiệm thu theo qui định;

c. Có kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thiết bị có tải;

d. Có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đồng ý cho phép nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ( đối với bước chính thức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng);

e. Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng có liên quang đến đối tượng nghiệm thu do nhà thầu lập và cung cấp cho chủ đầu tư cùng với phiếu yêu cầu nghiệm thu, danh mục các hồ sơ tài liệu hoàn thành;

f. Có đủ hồ sơ pháp lý của đối tượng nghiệm thu do chủ đầu tư lập theo danh mục hồ sơ pháp lý qui định tại pháp luật quản lý chất lượng công trình;

g. Có bảng kê những thay đổi thiết kế được duyệt;

h. Có bảng kê các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu (nếu có);

i. Có biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây lắp;

j. Đối với trường hợp nghiệm thu để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, công trình chưa thi công hoàn thành thi phải có quyết định yêu cầu nghiệm thu bằng văn bản của chủ đầu tư, kèm theo bản kê các việc chưa hoàn thành; 

3. Nội dung và trình tự nghiệm thu nghiệm thu hoàn thành công trình

Trước khi nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức bước nghiệm thu kỹ thuật, sau đó gửi hồ sơ đến cấp có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu để xin phép được nghiệm thu bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng xong đưa vào sử dụng theo qui định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình. Bước nghiệm thu kỹ thuật và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng phải thực hiện những nội dung cơ bản sau:

a. Kiểm tra tại chổ hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đã hoàn thành;

b. Kiểm tra các hồ sơ ghi ở mục 2;

c. Kiểm tra việc chạy thử thiết bị liên động có tải;

d. Kiểm tra những điều kiện chuẩn bị để đưa vào công trình sử dụng;

e. Kiểm tra và đánh giá chất lượng công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, vật liệu, cấu kiện chế tạo sẵn đã sử dụng vào công trình, trên cơ sở đó đánh giá chất lượng xây dựng chung của đối tượng nghiệm thu;

f. Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẩn hoặc các tiêu chuẩn vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng;

g. Trên cơ sở đánh giá chất lượng Chủ đầu tư đưa ra kết luận:

- Trường hợp thứ nhất: Đồng ý nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành các đối tượng đã xem xét và lặp biên bản.

- Trường hợp thứ hai: Không đồng ý nghiệm thu hạng mục, công trình khi phát hiện thấy các tồn tại về chất lượng trong thi công xây lắp làm ảnh hưởng đến độ bền vững, độ an toàn và mỹ quang của công trình hoặc gây trở ngại cho hoạt động bình thường của các thiết bị.

    + Lặp bản kê các tồn tại về chất lượng, lặp để các bên có liên quan thực hiện. Phí tổn để sửa chữa, khắc phục do bên gây ra phải chịu.

    + Sau khi các tồn tại về chất lượng đã được sửa chữa và khắc phục xong, Tư vấn giám sát lặp biên bản nghiệm thu theo qui định và báo cáo Chủ đầu tư để nghiệm thu lại.

h. Tất cả các hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng phải được nhà thầu xây dựng lập, đóng thành tập và gửi Chủ đầu tư tổ chức lưu trữ theo qui định.

i. Sau khi có quyết định chấp nhận nghiệm thu để bàn giao đưa hạng mục, công trình vào sử dụng của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư phải tiến hành bàn giao cho đơn vị sử dụng.

0879.888.986