Kế hoạch thí nghiệm của nhà thầu thi công xây dựng

Kế hoạch thí nghiệm của nhà thầu thi công xây dựng

Đây là bộ hồ sơ pháp lý tại đầu Dự án mà nhà thầu thi công xây dựng cần phải lập và trình lên Ban quản lý dự án, Tư vấn giám sát phê duyệt trước khi thực hiện các công tác thi công nghiệm thu trong Dự án. Khi lập kế hoạch thí nghiệm thì nhà thầu cần nắm những nội dung, quy định cụ thể dưới đây

Kế hoạch thí nghiệm của nhà thầu

Quy định pháp luật về việc lập kế hoạch thí nghiệm

Công tác thí nghiệm trong quá trình thi công xây dựng phải tuân thủ các quy định tại Điều 4, khoản 7 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ để lập kế hoạch thí nghiệm

Để lập được kế hoạch tổ chức thi nghiệm, Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu các bộ hồ sơ bao gồm: Bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn áp dụng cho dự án chỉ dẫn kỹ thuật quy định của hợp đồng xây dựng. Từ đó xác định được các nội dung chính để lập được kế hoạch thí nghiệm, bao gồm:

 • Liệt các loại vật liệu, vật tư, thiết bị phải thí nghiệm
 • Chỉ tiêu kỹ thuật,
 • Mức yêu cầu,
 • Phương pháp thử,
 • Số lượng
 • Quy cách mẫu thí nghiệm.

Nội dung chính của Kế hoạch thí nghiệm

 • đối tượng thí nghiệm (vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình, thiết bị công trình),
 • các phép thử tương ứng và thời điểm thí nghiệm dự kiến;
 • phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được sử dụng.

Nội dung của kế hoạch thí nghiệm

Nhà thầu thi công xây dựng có quyền yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế xây dựng cung cấp thông tin, tài liệu và làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm.

Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm do nhà thầu thi công xây dựng trình. Công tác thí nghiệm phải được thực hiện theo đúng kế hoạch tổ chức thí nghiệm đã được chủ đầu tư chấp thuận. Trường hợp điều chỉnh kế hoạch tổ chức thí nghiệm thì phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức thực hiện.

Nội dung trong kế hoạch thí nghiệm

Tải bản full kế hoạch thí nghiệm của Nhà thầu tại Link dưới đây

 • Kế hoạch thí nghiệm cho công trình dân dụng
 • Kế hoạch thí nghiệm cho công trình Đường giao thông, Hạ tầng kỹ thuật.

Tham gia nhóm zalo Hồ sơ chất lượng XDA: https://zalo.me/g/wakces217

0879.888.986