Hàm ROUND trong Excel và mở rộng

Hàm ROUND trong Excel và mở rộng

Hàm ROUND là gì?

 • Hàm ROUND là một trong những hàm về Tính toán (Math) trong Excel.
 • ROUND có nghĩa là làm tròn, và cũng là ý nghĩa của hàm này đó là sử dụng để tính số làm tròn của một số, số chữ số được chỉ định.
 • Giá trị trả về của hàm ROUND là một con số được làm tròn theo yêu cầu của bạn.

Cấu trúc của hàm ROUND trong Excel

=ROUND(Number,num_digits)

Trong đó:

 • Number là số hoặc tham chiếu đến ô chứa số mà bạn muốn làm tròn.
 • Num_digits: tổng số chữ số để làm tròn

Hàm ROUND có thể sử dụng để làm tròn sang phải hoặc trái của dấu thập phân.

 • TH1: num_digits > 0, số sẽ được làm tròn đến các vị trí thập phân được chỉ định ở bên phải của dấu thập phân.
 • TH2: num_digits < 0, số sẽ được làm tròn ở bên trái dấu thập phân,(tức là chính xác đến 10,100…)
 • TH3: num_digits = 0, số sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất (không có chữ số thập phân).

Lưu ý:

 • Trong trường hợp chữ số ở bên phải của chữ số làm tròn < 5, chữ số làm tròn sẽ không bị thay đổi và chữ số sẽ được làm tròn xuống.
 • Trong trường hợp chữ số ở bên phải của chữ số làm tròn > 5, thì chữ số làm tròn sẽ được tăng lên một và chữ số sẽ được làm tròn lên.

Cách sử dụng Hàm ROUND trong Excel

 • Cách 1: Làm tròn với nhiều số thập phân num_digits >0

Hàm ROUND trong Excel - Hình 1

 • Cách 2: Làm tròn đến trước số 0: num_digits <0

Hàm ROUND trong Excel - Hình 2

 • Cách 3: Làm tròn tới phần nguyên num_digits = 0

Hàm ROUND trong Excel - Hình 3


Mở rộng về hàm các làm tròn

 • Để luôn cho kết quả làm tròn lên (khác 0), bạn có thể sử dụng hàm ROUNDUP.

=ROUNDUP(Number,num_digits)

Ví dụ:

Hàm ROUND trong Excel - Hình 4-1

 • Để luôn làm tròn xuống (về 0), bạn có thể sử dụng hàm ROUNDDOWN.

=ROUNDDOWN(Number,num_digits)

Ví dụ:

Hàm ROUND trong Excel - Hình 5

 • Để làm tròn một số thành bội số cụ thể (ví dụ: làm tròn đến 0,5 gần nhất), hãy sử dụng hàm MROUND.

=MROUND(number, multiple)

Ví dụ:

Hàm ROUND trong Excel - Hình 6


Trên đây là cách sử dụng hàm ROUND mà bạn có thể áp dụng cho dữ liệu trên bảng tính Excel của bạn.

Nếu có câu hỏi gì về Excel, bạn hãy comment để HocThatNhanh trả lời trong bài tiếp theo nhé!

0879.888.986