(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND

(Mới Nhất) Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND

Ngày 24 tháng 11 năm 2021, UBND Thành phố Cần Thơ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND và áp dụng chỉnh thức có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng công trình, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng, đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đơn giá khảo sát xây dựng công trình. Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá này.

Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021

Căn cứ ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Cần Thơ:

 • Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sụng một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
 • Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 • Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3645/TTr-SXD ngày 19/11/2021.

Bộ đơn giá xây dựng được ban hành theo theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021

 • Đơn giá xây dựng công trình V2 (Các mã hiệu đơn giá phần xây dựng AA, AB, AC,...) [ Tải tại đây ]
 • Đơn giá xây dựng công trình V3 (Các mã hiệu đơn giá phần xây dựng AA, AB, AC,...) [ Tải tại đây ]
 • Đơn giá khảo sát xây dựng công trình V2 (Các mã hiệu đơn giá xây dựng CA,CB,...) [ Tải tại đây ]
 • Đơn giá khảo sát xây dựng công trình V3 (Các mã hiệu đơn giá xây dựng CA,CB,...) [ Tải tại đây ]
 • Đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng V2 (Các mã hiệu đơn giá SA, SB ...) [ Tải tại đây ]
 • Đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng V3 (Các mã hiệu đơn giá SA, SB ...) [ Tải tại đây ]
 • Đơn giá thí nghiệm chuyên nghành xây dựng V2 (Các mã hiệu đơn giá DA, DB ...) [ Tải tại đây ]
 • Đơn giá thí nghiệm chuyên nghành xây dựng V3 (Các mã hiệu đơn giá DA, DB ...) [ Tải tại đây ]
 • Đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật V2 (Các mã hiệu đơn giá BA, BB, ...) [ Tải tại đây ]
 • Đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật V3 (Các mã hiệu đơn giá BA, BB, ...) [ Tải tại đây ]

Bộ đơn giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm căn cứ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thời gian hiệu lực của bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Cần Thơ và hình thức chuyển tiếp:

Bộ đơn giá có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 và thay thế các Bộ đơn giá đã ban hành trước đây Thành phố Cần Thơ đã công bố.

Các vùng, khu vực được chia theo bộ đơn giá:

 • Vùng II: Các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt
 • Vùng III: Các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh.

Phương pháp xác định bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Cần Thơ 2021 theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021

Chi phí vật liệu trong bộ đơn giá xây dựng tỉnh Cần Thơ

Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng
Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu chính nhân với đơn giá vật liệu tương ứng. Chi phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

Chi phí vật liệu được tính trên cơ sở giá vật liệu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ. Đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá thì tham khảo giá trên thị trường.

Chi phí Nhân công trong bộ đơn giá xây dựng Thành phố Cần Thơ

Là chi phí ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong bộ đơn giá xây dựng Thành phố Cần Thơ

Là chi phí ca máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng nhân với đơn giá ca máy tương ứng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

Áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cần Thơ 2021 theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 trên phần mềm Dự toán PVKT

Ngay sau khi bộ đơn giá được công bố, Phần mềm Dự toán PVKT đã cập nhật đầy đủ đơn giá này bao gồm các bộ: đơn giá xây dựng công trình, đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng, đơn giá thí nghiệm chuyên nghành xây dựng, đơn giá lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Cách áp dụng trên phần mềm như sau:

Bước 1: Khởi động phần mềm và chọn vào mục "Chọn dữ liệu đơn giá"

Bước 2: Tải bộ đơn giá xây dựng Thành phố Cần Thơ mới nhất và lựa chọn Vùng phù hợp để áp dụng lập dự toán

Nếu cần hướng dẫn từ A-Z, Lập dự toán Thành phố Cần Thơ mới nhất 2021 áp dụng bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND, bạn có thể tham khảo thêm video dưới đây:

Tham gia thảo luận Dự toán, Đấu thầu cùng HTN tại địa chỉhttps://zalo.me/g/gwefex284

Đăng ký Mua phần mềm Dự toán PVKT, vui lòng liên hệ Hotline HTN: 0879 888 986

0879.888.986