Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu hiện nay chúng ta có thể căn cứ vào các mẫu báo cáo được quy định bởi 02 thông tư bao gồm: Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và Thông tư số 05 /2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu mẫu áp dụng theo thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT

 • Mẫu số 01: Áp dụng việc lập báo cáo đánh giá hồ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Mẫu số 02: Áp dụng việc lập báo cáo đánh giá hồ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Mẫu số 03: Áp dụng việc lập báo cáo đánh giá hồ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.
 • Đối với gói thầu thực hiện sơ tuyển, mời quan tâm; cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp; gói thầu có phương thức lựa chọn nhà thầu là hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ, việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được thực hiện trên cơ sở vận dụng, chỉnh sửa các Mẫu số 01, 02 và 03 ban hành kèm theo Thông tư này cho phù hợp.
 • Đối với gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất áp dụng theo các Mẫu số 01, 02 và 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu được lập theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia mẫu áp dụng theo thông tư số 05 /2018/TT-BKHĐT

Căn cứ Điều 3 Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 thì các đơn vị sử dụng các mẫu báo cáo đánh giá E-HSDT và các mẫu biên bản, tờ trình được ban hành kèm theo Thông tư này như sau:

 • Mẫu số 01A: áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và được đánh giá theo quy trình 01 nêu tại điểm a khoản 6 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.
 • Mẫu số 01B: áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và được đánh giá theo quy trình 02 nêu tại điểm b khoản 6 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.
 • Mẫu số 2: áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và khoản 1 Điều 32 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.
 • Mẫu số 3: áp dụng cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và khoản 1 Điều 32 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.
 • Đối với gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì việc lập báo cáo đánh giá E-HSDT áp dụng theo các Mẫu số 01A, 01B, 02 và 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
 
 1. Cài đặt môi trường máy tính tham gia hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia chỉ với 1-Click
 2. Tự động xuất bảng khối lượng mời thầu trên Webform ra file Excel để lập giá dự thầu
 3. Tự động nhập đơn giá dự thầu từ file excel lên webform Mẫu 18. Bảng tổng hợp giá dự thầu

👉 Dành cho tất cả các Nhà thầu: Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986