Nghị định số 15/2021/NĐ-CP THAY THẾ Nghị định số 59/2015, số 42/2017, số 100/2018/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP THAY THẾ Nghị định số 59/2015, số 42/2017, số 100/2018/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định 15/2021 bao gồm 7 Chương, 111 Điều và 10 Phụ lục.

Nghị định 15/2021 có hiệu lực từ ngày ký ban hành (03/03/2021) thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 và Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

 

 

0879.888.986