Mẫu nhật ký thi công xây dựng công trình mới nhất theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Mẫu nhật ký thi công xây dựng công trình mới nhất theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Quy định về mẫu nhật ký thi công xây dựng mới nhất ở đâu?

Văn bản quy định:

 • Quy định về quản lý chất lượng công trình mới nhất có trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021, thay thế cho Nghị định 46/2015/NĐ-CP trước đây

 • Các Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng được Bộ Xây dựng ban hành

Nhật ký thi công do ai lập?

 • Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng.
 • Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

Nội dung mẫu nhật ký thi công xây dựng bao gồm những gì?

Nội dung chi tiết của Nhật ký thi công tùy vào sự thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng công trình, tuy nhiên các nội dung chủ yếu của Nhật ký thi công bao gồm những mục sau:

1. Bìa nhật ký thi công

 • Quyển số .... / Tổng số quyển nhật ký thi công
 • Tên dự án, tên công trình
 • Tên gói thầu thi công xây dựng
 • Địa điểm xây dựng
 • Tên nhà thầu thi công xây dựng
 • Năm ghi nhật ký thi công
 • Đóng dấu pháp nhân của nhà thầu thi công xây dựng

Bìa nhật ký thi công xây dựng công trình

2. Mục thông tin chung của Dự án ghi nhật ký thi công xây dựng công trình

 • Tên dự án, tên công trình
 • Tên gói thầu thi công xây dựng
 • Địa điểm xây dựng
 • Tên các đơn vị tham gia trong Dự án: Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công, Đơn vị thiết kế
 • Thông tin chung của gói thầu: Ngày khởi công, ngày hoàn thành theo hợp đồng và theo thực tế thi công
 • Số trang trong nhật ký: Từ trang... đến trang...
 • Ký và đóng dấu pháp nhân của các bên liên quan

Thông tin chung của nhật ký thi công xây dựng công trình

3. Mục thông tin chi tiết của Dự án ghi nhật ký thi công xây dựng công trình

 • Chi phí theo dự toán
 • Công việc của công trình, hạng mục công trình phân chia cho các nhà thầu thi công
 • Danh sách nhân sự tham gia trực tiếp vào gói thầu: Họ và tên, chức vụ, chữ ký mẫu

Thông tin chi tiết của nhật ký thi công xây dựng công trình

4. Hướng dẫn cách viết Nhật ký thi công xây dựng công trình

 • Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu thuộc hồ sơ hoàn thành công trình (hay hạng mục công trình) phản ánh:
  • Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan), tình hình thi công, nghiệm thu các công việc xây dựng hàng ngày trên công trường; mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thi công xây dựng công trình;
  • Các kiến nghị và những ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh của các bên có liên quan.
 • Chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu thi công xây dựng, người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình hoặc người giám sát của nhà thầu giám sát thi công xây dựng trong trường hợp chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn giám sát (sau đây gọi là người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư) phải thực hiện hàng ngày việc ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình, bao gồm các thông tin nêu ở Khoản 1, kể từ ngày đầu tiên xây dựng công trình.
 • Sổ nhật ký thi công xây dựng công trình có thể được lập cho từng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng.
 • Nhà thầu thi công xây dựng có nhiệm vụ lập sổ nhật ký thi công xây dựng công trình; sổ này phải được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng và có xác nhận của chủ đầu tư. 
 • Chỉ huy trưởng công trường là người có trách nhiệm quản lý sổ nhật ký thi công xây dựng công trình.
 • Các nhà thầu phụ phải lập sổ nhật ký thi công xây dựng công trình.  Sau khi hoàn thành công việc, những sổ nhật ký này phải đ¬ược chuyển giao cho tổng thầu / nhà thầu chính.
 • Chủ đầu tư và các nhà thầu nêu trong Khoản 5 Mục B tự ghi đầy đủ danh sách và chữ ký của từng người tham gia trực tiếp thi công xây dựng công trình. Mọi sự thay đổi về nhân sự phải có quyết định và xác nhận của cấp có thẩm quyền của từng tổ chức.
 • Mục ghi chép diễn biến, tình hình thi công hàng ngày, đây là phần cơ bản của nhật ký thi công xây dựng công trình. Trong phần này, phải ghi rõ tình hình thi công từng loại công việc, thời gian bất đầu và phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện. Việc ghi chép tình hình thi công phải làm đối với tất cả các bộ phận kết cấu công trình, phải ghi rõ tim trục, cao độ và vị trí đang tiến hành thi công. Phải mô tả vấn tắt ph¬ương pháp thi công, tình trạng thực tế của vật liệu, cấu kiện, kết cấu đem sử dụng. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, sơ bộ nguyên nhân và đề xuất biện pháp sửa chữa, khắc phục. Các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thi công xây dựng công trình về khảo sát, thiết kế, vật liệu .....  cần phải được nêu kịp thời.

Hướng dẫn chi tiết cách ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình

5. Mục nội dung chi tiết ghi chép vào Nhật ký thi công xây dựng công trình

Trong nhật ký thi công xây dựng công trình cần thể hiện đầy đủ các nội dung:

 • Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;
 • Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lí trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);
 • Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);
 • Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

Nội dung ghi chép nhật ký thi công xây dựng công trình

Chia sẻ file mẫu nhật ký thi công xây dựng MỚI NHẤT theo nghị định 06/2021

Dành cho Kỹ sư lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

 • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
 • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin, hiểu rõ cách để xây dựng file tự động
 • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA
 • Hướng dẫn lập và xuất nhật ký thi công tự động

Link tải file mẫu nhật ký thi công xây dựng công trình

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986