Đỗ Thế Thắng

Đỗ Thế Thắng
• Kinh nghiệm kiểm soát khối lượng, hao hụt, phê duyệt giá trị thanh quyết toán, ...
• 05 năm lập biện pháp và tính toán kết cấu các công trình ngầm
• Tác giả phần mềm khối lượng BTL_QS
• Đam mê phát triển ứng dụng và nghiên cứu về BIM, Revit API, Tekla OAPI
• Dự án điển hình: Gamuda HH2, 01 Láng hạ, MIK
• Thân thiện, nhiệt huyết, sẵn sàng chia sẻ

0879.888.986