Dự toán chi phí xây dựng theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP thay đổi bạn đã biết?

Dự toán chi phí xây dựng theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP thay đổi bạn đã biết?

Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho Nghị định 68/2019/NĐ-CP.

Theo đó, chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng, được xác định như sau:
- Chi phí trực tiếp được xác định theo:
   + Khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết thì khối lượng xác định theo công việc, công tác xây dựng (CTXD) và đơn giá xây dựng chi tiết xác định theo khoản 2 Điều 24 Nghị định này.
   + Khối lượng và giá xây dựng tổng hợp của nhóm, loại CTXD, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình (BPCT) thì:
Khối lượng xác định phù hợp với nhóm loại CTXD, đơn vị kết cấu hoặc BPCT và giá công tác, nhóm loại CTXD, đơn vị kết cấu, BPCT xác định theo khoản 3 Điều 24 Nghị định này.
- Chi phí gián tiếp được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định;
- Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%);
- Thuế giá trị gia tăng theo quy định.
Xem thêm chi tiết tại Điều 12 Nghị định 
10/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày ký ban hành).

Đánh giá chung thì nếu xác định dự toán chi phí xây dựng thì các khoản mục chi phí so với Nghị định cũ vẫn không thay đổi, sự thay đổi khả năng xảy ra lớn nhất vẫn ở cách tính, định mức tỷ lệ % chi tiết cụ thể hơn thì chúng ta vẫn phải chờ Thông tư hướng dẫn của Nghị định này được công bố.

Thang Pham
0879.888.986