Đánh giá tác động môi trường - Toàn bộ quy định cần biết về ĐTM (mới nhất)

Đánh giá tác động môi trường - Toàn bộ quy định cần biết về ĐTM (mới nhất)

Toàn bộ quy định cần biết về Đánh giá tác động môi trường dành cho người làm dự án đầu tư xây dựng - liên tục cập nhật

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Khi tham gia vào giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư, chắc hẳn bạn sẽ gặp một công việc cực kỳ quan trọng đó là Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường được viết tắt là ĐTM, trong tiếng Anh là Environmental Impact Assessment (EIA).

Đây là công việc việc phân tích, và đưa ra các dự báo về tác động của dự án đầu tư đến môi trường, nhằm đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự án.

Đánh giá tác động môi trường quy định ở đâu?

Ngay từ khái niệm, ĐTM đã được giải thích từ ngữ theo khoản 23, Điều 3 trong Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Ngoài ra, sau đây là các văn bản quy định về nội dung này HocThatNhanh cập nhật mới nhất 2021 cho người làm dự án đầu tư:

 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
 • Nghị định số 54/2021/NĐ-CP Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

(File tải về HocThatNhanh cập nhật ở cuối bài)

Danh mục Dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Quy định tại Điều 18 Luật số 55/2014/QH13, đối tượng phải thực hiện đánh giá ĐTM bao gồm:

 1. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
 2. Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
 3. Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Danh mục dự án xây dựng và giao thông phải lập báo cáo ĐTM:

STT Dự án Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Đối tượng thuộc cột 3 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
[1] [2] [3] [4] [5]
1 Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ  Tất cả Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (Khoản 2 Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
2 Dự án có sử dụng đất hoặc mặt nước của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, khu Ramsar Tất cả (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình quản lý bảo vệ vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án thuộc cột 5 Phụ lục này nằm trong vùng chuyển tiếp của khu dự trữ sinh quyển) Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Các dự án đầu tư xây dựng công trình quản lý bảo vệ vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án tại cột này nằm trong vùng chuyển tiếp của khu dự trữ sinh quyển
Dự án có sử dụng đất hoặc mặt nước của khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia Tất cả (trừ các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, cải tạo, tôn tạo, công trình nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi trường, bảo vệ khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia) Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất rừng Tất cả đối với rừng đặc dụng, phòng hộ Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
Từ 10 ha trở lên đối với rừng tự nhiên Dưới 10 ha đối với rừng tự nhiên
Từ 50 ha trở lên đối với loại rừng khác Dưới 50 ha đối với các loại rừng khác
Dự án đầu tư xây dựng có san lấp hồ, ao, đầm, phá  Diện tích từ 05 ha trở lên tại đô thị, khu dân cư hoặc từ 10 ha trở lên tại các vùng khác đối với hồ, ao, đầm, phá Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Diện tích dưới 05 ha tại đô thị, khu dân cư hoặc dưới 10 ha tại các vùng khác đối với hồ, ao, đầm, phá
Nhóm các dự án về xây dựng
3 Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư Diện tích từ 5 ha trở lên Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) Diện tích dưới 5 ha
4 Dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư Chiều dài công trình từ 10 km trở lên đối với dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) Chiều dài công trình dưới 10 km đối với dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư
Dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ Diện tích khu vực nạo vét từ 10 ha trở lên đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 100.000 m³ trở lên Không Diện tích khu vực nạo vét dưới 10 ha đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét dưới 100.000 m³
5 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề  Tất cả Tất cả Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
6 Dự án đầu tư xây dựng siêu thị, khu thương mại, trung tâm thương mại Diện tích sàn từ 20.000 m2 trở lên Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) Diện tích sàn từ 10.000 m2 đến dưới 20.000 m2
7 Dự án đầu tư xây dựng chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn Tất cả Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
8 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác Từ 100 giường bệnh trở lên Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) Từ 20 đến dưới 100 giường bệnh
9 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư Cơ sở lưu trú du lịch từ 200 phòng trở lên Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) Cơ sở lưu trú từ 50 phòng đến dưới 200 phòng 
Khu dân cư cho 2.000 người sử dụng hoặc 400 hộ trở lên Khu dân cư từ 1.000 đến dưới 2.000 người sử dụng hoặc từ 200 đến dưới 400 hộ sử dụng 
10 Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf Có diện tích từ 10 ha trở lên đối với khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) Có diện tích từ 5 ha đến dưới 10 ha đối với khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí
Tất cả đối với sân golf Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với sân golf
11 Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang  Có diện tích từ 10 ha trở lên đối với nghĩa trang Không Có diện tích dưới 10 ha đối với nghĩa trang
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng Tất cả đối với cơ sở hỏa táng Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở hỏa táng
12 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện quân sự, trường bắn, cảng quốc phòng, kho tàng quân sự, khu kinh tế quốc phòng Tất cả Không Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
13 Dự án đầu tư xây dựng có lấn biển, lấn sông Có chiều dài đường bao ven biển từ 5.000 m trở lên hoặc diện tích lấn biển từ 5 ha trở lên Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Có chiều dài đường bao ven biển từ 1000 m đến dưới 5.000 m hoặc diện tích lấn biển từ 01 ha đến dưới 5 ha
Có chiều dài đường bao ven sông từ 1.000 m trở lên hoặc diện tích lấn sông từ 01 ha trở lên Có chiều dài đường bao ven sông từ 500 m đến dưới 1.000 m hoặc diện tích lấn sông từ 0,5 đến dưới 1,0 ha
Nhóm các dự án về sản xuất vật liệu xây dựng
14 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke Tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng có công đoạn sản xuất clinker Tất cả Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng có công đoạn sản xuất clinker
  Trạm nghiền xi măng công suất dưới 100.000 tấn/năm 
   
Trạm nghiền xi măng công suất từ 100.000 tấn/năm trở lên  
15 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng  Công suất từ 50 triệu viên gạch, ngói (trừ gạch, ngói không nung) quy chuẩn/năm trở lên hoặc từ 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Công suất dưới 50 triệu viên gạch, ngói (trừ gạch, ngói không nung) quy chuẩn/năm hoặc dưới 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm
16 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại Công suất từ 100.000 m2/năm trở lên Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Công suất dưới 100.000 m2/năm
17 Dự án cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác Công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Công suất dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm
18 Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm  Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/ngày trở lên Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/ngày
Nhóm các dự án về giao thông
19 Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông ngầm; xây dựng công trình cáp treo Tất cả Không Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
20 Dự án đầu tư xây dựng đường ôtô; đường sắt, đường sắt trên cao Tất cả đối với đường ô tô cao tốc, đường sắt, đường sắt trên cao Không Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
Đường ô tô cấp kỹ thuật I, II có chiều dài từ 10 km trở lên Đường ôtô cấp kỹ thuật I, II có chiều dài từ 05 km đến dưới 10 km
  Đường ô tô cấp kỹ thuật III, IV có chiều dài từ 05 km đến dưới 30 km
Đường ô tô cấp kỹ thuật III, IV có chiều dài từ 30 km trở lên  
21 Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không, sân bay (đường cất hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách) Tất cả đối với đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách Chỉ thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng có nhà ga hành khách (thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải) Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
   
Nhà ga hàng hóa có công suất từ 200.000 tấn hàng hóa/năm trở lên Nhà ga hàng hóa có công suất dưới 200.000 tấn hàng hóa/năm
22 Dự án đầu tư xây dựng cầu đường bộ, cầu đường sắt Chiều dài từ 500 m trở lên (không kể đường dẫn) Không Chiều dài từ 100 m đến dưới 500 m (không kể đường dẫn)
23 Dự án đầu tư xây dựng cảng sông, cảng biển; khu neo đậu tránh trú bão; nạo vét luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa Tất cả  Chỉ thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng cảng biển (thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải) Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường 
24 Dự án đầu tư xây dựng bến xe khách, nhà ga đường sắt Diện tích sử dụng đất từ 5 ha trở lên Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải Diện tích sử dụng đất từ 01 ha đến dưới 05 ha

Đánh giá tác động môi trường - HocThatNhanh.vn
Các dự án khác, các bạn có thể xem đầy đủ tại Phụ lục II - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, có trong file toàn bộ văn bản về ĐTM do HocThatNhanh đính kèm ở cuối bài viết này

Đánh giá tác động môi trường được thực hiện như thế nào? do ai thực hiện?

 1. Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật bảo vệ môi trường tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường;
 2. Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án;
 3. Kết quả thực hiện Đánh giá tác động môi trường thể hiện dưới hình thức báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 4. Chi phí lập, thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường thuộc nguồn vốn đầu tư dự án do chủ dự án chịu trách nhiệm.

Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm:

 1. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan;
 2. Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;
 3. Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm (nếu có);
 4. Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;
 5. Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

 1. Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường.
 2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
 3. Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.
 4. Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 5. Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 6. Biện pháp xử lý chất thải.
 7. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 8. Kết quả tham vấn.
 9. Chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 10. Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.
 11. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những quy định cơ bản nhất do HocThatNhanh tổng hợp và chia sẻ về Đánh giá tác động môi trường ĐTM để người làm quản lý dự án đầu tư xây dựng cần biết

Những quy định này sẽ còn được cập nhật bổ sung tại đây. Hãy cùng chia sẻ những kiến thức giá trị cùng HocThatNhanh nhé.

 

0879.888.986