Công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái [Mới nhất]

Screenshot 2021-11-10 173153

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái

Giá vật liệu xây dựng là giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp tại nơi sản xuất cung ứng tới địa bàn một số địa bàn theo đăng ký tại phụ lục. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm VAT.

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Yên Bái các thời điểm

Quý III năm 2021:

Công bố 1508/SXD-KT ngày 30/06/2021 của SXD Yên Bái về việc CBGVL tháng 7/2021           

Công bố 1768/SXD-KT ngày 30/07/2021 của SXD Yên Bái về việc CBGVL tháng 8/2021           

Công bố 1924/SXD-KT ngày 07/07/2021 của SXD Yên Bái về việc CBGVL quý III/2021           

Công bố 2041/SXD-KT ngày 30/08/2021 của SXD Yên Bái về việc CBGVL tháng 9/2021     

Quý II năm 2021:

Công bố 578/SXD-KT ngày 31/03/2021 của SXD Yên Bái về viêc CBGVL Quý II/2021           

Công bố 1212/SXD-KT ngày 03/06/2021 của SXD Yên Bái về viêc CBGVL tháng 6/2021           

Công bố 749/SXD-KT ngày 19/04/2021 của SXD Yên Bái về việc ĐC GVL Quý II/2021

Công bố 939/SXD-KT ngày 11/05_08/06/2021 của SXD Yên Bái về việc CBGVL biến động giá tháng 05/2021           

Công bố 1295/SXD-KT ngày 08/06/2021 của SXD Yên Bái về việc CBGVL biến động giá tháng 06/2021           

Công bố 1033/SXD-KT ngày 20/05/2021 của SXD Yên Bái về việc ĐC, BS GVL quý II/2021           

Công bố 1073/SXD-KT ngày 24/05/2021 của SXD Yên Bái về việc ĐC CBGVL ĐC quý II/2021       

Quý I năm 2021:

Công bố 3556/CBGVLXD-LS ngày 31/12/2020 của LSXD - TC Yên Bái về việc CBGVL Quý I/2021          

Quý IV năm 2020:

Công bố 2441/CBGVLXD-LS ngày 30/09/2020 của LSXD - TC  Yên Bái về việc CBGVL Quý IV/2020 

Quý II năm 2020:

Công bố 942/UBND-XD ngày 08/04/2020 của SXD Yên Bái về việc CBGVL Quý II/2020 

Quý I năm 2020:

Công bố 07/UBND-XD ngày 02/01/2020 của SXD Yên Bái về việc CBGVL Quý I/2020           

Công bố 293/UBND-XD ngày 14/02/2020 của SXD Yên Bái về việc CBBSGVL Quý I/2020           

           

0879.888.986