Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Vinh-Long.1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long các thời điểm

Quý I năm 2021

Công bố số 321_CBGVL_SXD ngày 24.02.2021 CBGVL tháng 1 năm 2021 Vĩnh Long

Công bố số 454_CBGVL_SXD ngày 12.03.2021 CBGVL tháng 2 năm 2021 Vĩnh Long

Công bố số 827_CBGVL_SXD ngày 29.04.2021 CBGVL tháng 3 năm 2021 Vĩnh Long

Quý II năm 2021

Công bố số 1015_CBGVL_SXD ngày 26.05.2021 CBGVL tháng 4 năm 2021 Vĩnh Long

Công bố số 1317_CBGVL_SXD ngày 18.06.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Vĩnh Long

Công bố số 1586_CBGVL_SXD ngày 16.07.2021 CBGVL tháng 6 năm 2021 Vĩnh Long

Quý III năm 2021

Công bố số 1782_CBGVL_SXD ngày 11.08.2021 CBGVL tháng 7 năm 2021 Vĩnh Long

Công bố số 1941_CBGVL_SXD ngày 01.09.2021 CBGVL tháng 8 năm 2021 Vĩnh Long

Quý I năm 2020

Công bố số 161_CBGVL_SXD ngày 07.02.2020 CBGVL tháng 1 năm 2020 Vĩnh Long

Công bố số 383_CBGVL_SXD ngày 12.03.2020 CBGVL tháng 2 năm 2020 Vĩnh Long

Công bố số 657_CBGVL_SXD ngày 13.04.2020 CBGVL tháng 3 năm 2020 Vĩnh Long

Quý II năm 2020

Công bố số 857_CBGVL_SXD ngày 12.05.2020 CBGVL tháng 4 năm 2020 Vĩnh Long

Công bố số 1065_CBGVL_SXD ngày 12.06.2020 CBGVL tháng 5 năm 2020 Vĩnh Long

Công bố số 1358_CBGVL_SXD ngày 10.07.2020 CBGVL tháng 6 năm 2020 Vĩnh Long

Quý III năm 2020

Công bố số 1665_CBGVL_SXD ngày 13.08.2020 CBGVL tháng 7 năm 2020 Vĩnh Long

Công bố số 1967_CBGVL_SXD ngày 11.09.2020 CBGVL tháng 8 năm 2020 Vĩnh Long

Công bố số 2267_CBGVL_SXD ngày 14.10.2020 CBGVL tháng 9 năm 2020 Vĩnh Long

Quý IV năm 2020

Công bố số 2587_CBGVL_SXD ngày 12.11.2020 CBGVL tháng 10 năm 2020 Vĩnh Long

Công bố số 2886_CBGVL_SXD ngày 15.12.2020 CBGVL tháng 11 năm 2020 Vĩnh Long

0879.888.986