Công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Tra-Vinh.1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Tất cả giá vật liệu xây dựng được công bố được tổng hợp từ các bảng báo giá của Doanh nghiệp, Công ty trong và ngoài tỉnh Trà Vinh cung cấp.

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Trà Vinh các thời điểm

Quý I năm 2021

Công bố số 02_CBGVL_SXD ngày 01.03.2021 CBGVL tháng 2 năm 2021 Trà Vinh

Công bố số 03_CBGVL_SXD ngày 31.03.2021 CBGVL tháng 3 năm 2021 Trà Vinh

Quý II năm 2021

Công bố số 04_CBGVL_SXD ngày 29.04.2021 CBGVL tháng 4 năm 2021 Trà Vinh

Công bố số 05_CBGVL_SXD ngày 31.05.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Trà Vinh

Công bố số 06_CBGVL_SXD ngày 30.06.2021 CBGVL tháng 6 năm 2021 Trà Vinh

Quý III năm 2021

Công bố số 07_CBGVL_SXD ngày 10.08.2021 CBGVL tháng 7 năm 2021 Trà Vinh

Công bố số 08_CBGVL_SXD ngày 30.08.2021 CBGVL tháng 8 năm 2021 Trà Vinh

Quý I năm 2020

Công bố số 01_CBGVL_SXD ngày 19.01.2020 CBGVL tháng 1 năm 2020 Trà Vinh

Công bố số 03_CBGVL_SXD ngày 19.03.2020 CBGVL tháng 3 năm 2020 Trà Vinh

Quý II năm 2020

Công bố số 04_CBGVL_SXD ngày 19.04.2020 CBGVL tháng 4 năm 2020 Trà Vinh

Công bố số 05_CBGVL_SXD CBGVL tháng 5 năm 2020 Trà Vinh

Công bố số 06_CBGVL_SXD ngày 30.06.2020 CBGVL tháng 6 năm 2020 Trà Vinh

Quý III năm 2020

Công bố số 07_CBGVL_SXD ngày 30.07.2020 CBGVL tháng 7 năm 2020 Trà Vinh

Công bố số 08_CBGVL_SXD ngày 28.08.2020 CBGVL tháng 8 năm 2020 Trà Vinh

Công bố số 09_CBGVL_SXD ngày 30.09.2020 CBGVL tháng 9 năm 2020 Trà Vinh

Quý IV năm 2020

Công bố số 10_CBGVL_SXD ngày 30.10.2020 CBGVL tháng 10 năm 2020 Trà Vinh

Công bố số 11_CBGVL_SXD ngày 27.11.2020 CBGVL tháng 11 năm 2020 Trà Vinh

Công bố số 12_CBGVL_SXD ngày 09.12.2020 CBGVL tháng 12 năm 2020 Trà Vinh

0879.888.986