Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Tay-Ninh.1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh các thời điểm

Quý I năm 2021

Công bố số 284_CBGVL_SXD ngày 04.02.2021 CBGVL tháng 1 năm 2021 Tây Ninh

Công bố số 429_CBGVL_SXD ngày 05.03.2021 CBGVL tháng 2 năm 2021 Tây Ninh

Công bố số 779_CBGVL_SXD ngày 05.04.2021 CBGVL tháng 3 năm 2021 Tây Ninh

Quý II năm 2021

Công bố số 1033_CBGVL_SXD ngày 05.05.2021 CBGVL tháng 4 năm 2021 Tây Ninh

Công bố số 1338_CBGVL_SXD ngày 04.06.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Tây Ninh

Công bố số 1707_CBGVL_SXD ngày 02.07.2021 CBGVL tháng 6 năm 2021 Tây Ninh

Quý III năm 2021

Công bố số 1992_CBGVL_SXD ngày 02.08.2021 CBGVL tháng 7 năm 2021 Tây Ninh

Quý I năm 2020

Công bố số 273_CBGVL_SXD ngày 03.02.2020 CBGVL tháng 1 năm 2020 Tây Ninh

Công bố số 625_CBGVL_SXD ngày 04.03.2020 CBGVL tháng 2 năm 2020 Tây Ninh

Công bố số 971_CBGVL_SXD ngày 03.04.2020 CBGVL tháng 3 năm 2020 Tây Ninh

Quý II năm 2020

Công bố số 1274_CBGVL_SXD ngày 04.05.2020 CBGVL tháng 4 năm 2020 Tây Ninh

Công bố số 1664_CBGVL_SXD ngày 04.06.2020 CBGVL tháng 5 năm 2020 Tây Ninh

Công bố số 2079_CBGVL_SXD ngày 03.07.2020 CBGVL tháng 6 năm 2020 Tây Ninh

Quý III năm 2020

Công bố số 3193_CBGVL_SXD ngày 05.10.2020 CBGVL tháng 9 năm 2020 Tây Ninh

Quý IV năm 2020

Công bố số 3928_CBGVL_SXD ngày 04.12.2020 CBGVL tháng 11 năm 2020 Tây Ninh

Công bố số 4252_CBGVL_SXD ngày 30.12.2020 CBGVL tháng 12 năm 2020 Tây Ninh

0879.888.986