Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Quang-Ngai.1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi các thời điểm

Quý I năm 2021

Công bố số 247_CBGVL_SXD ngày 03.02.2021 CBGVL tháng 1 năm 2021 Quảng Ngãi

Công bố số 372_CBGVL_SXD ngày 05.03.2021 CBGVL tháng 2 năm 2021 Quảng Ngãi

Quý II năm 2021

Công bố số 798_CBGVL_SXD ngày 05.05.2021 CBGVL tháng 4 năm 2021 Quảng Ngãi

Công bố số 1064_CBGVL_SXD ngày 02.06.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Quảng Ngãi

Công bố số 1342_CBGVL_SXD ngày 02.07.2021 CBGVL tháng 6 năm 2021 Quảng Ngãi

Quý III năm 2021

Công bố số 1575_CBGVL_SXD ngày 02.08.2021 CBGVL tháng 7 năm 2021 Quảng Ngãi

Quý I năm 2020

Công bố số 453_CBGVL_SXD ngày 20.03.2020 CBGVL tháng 2 năm 2020 Quảng Ngãi

Công bố số 569_CBGVL_SXD ngày 05.04.2020 CBGVL tháng 3 năm 2020 Quảng Ngãi

Quý II năm 2020

Công bố số 989_CBGVL_SXD ngày 04.06.2020 CBGVL tháng 5 năm 2020 Quảng Ngãi

Công bố số 1247_CBGVL_SXD ngày 08.07.2020 CBGVL tháng 6 năm 2020 Quảng Ngãi

Quý III năm 2020

Công bố số 1640_CBGVL_SXD ngày 07.09.2020 CBGVL tháng 8 năm 2020 Quảng Ngãi

Quý IV năm 2020

Công bố số 2233_CBGVL_SXD ngày 11.11.2020 CBGVL tháng 10 năm 2020 Quảng Ngãi

Công bố số 2562_CBGVL_SXD ngày 21.12.2020 CBGVL tháng 11+12 năm 2020 Quảng Ngãi

0879.888.986