Công bố giá vật liệu xây dựng Long An [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Long-An.1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Long An

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Long An tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Long An các thời điểm

Năm 2022

Công bố số 446_CBG_SXD ngày 10.02.2022 CBGVL tháng 1 năm 2022 Long An

Công bố số 829_CBG_SXD ngày 10.03.2022 CBGVL tháng 2 năm 2022 Long An

Công bố số 1184_CBG_SXD ngày 05.04.2022 CBGVL tháng 3 năm 2022 Long An

Công bố số 1712_CBG_SXD ngày 10.05.2022 CBGVL tháng 4 năm 2022 Long An

Công bố số 2094_CBG_SXD ngày 03.06.2022 CBGVL tháng 5 năm 2022 Long An

Công bố số 2588_CBG_SXD ngày 04.07.2022 CBGVL tháng 6 năm 2022 Long An

Công bố số 3056_CBG_SXD ngày 04.08.2022 CBGVL tháng 7 năm 2022 Long An

Quý I năm 2021

Công bố số 869_CBGVL_SXD ngày 17.03.2021 CBGVL tháng 2 năm 2021 Long An

Công bố số 1154_CBGVL_SXD ngày 08.04.2021 CBGVL tháng 3 năm 2021 Long An

Quý II năm 2021

Công bố số 1595_CBGVL_SXD tháng 05.2021 CBGVL tháng 4 năm 2021 Long An

Công bố số 2108_CBGVL_SXD ngày 09.06.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Long An

Công bố số 2553_CBGVL_SXD ngày 02.07.2021 CBGVL tháng 6 năm 2021 Long An

Quý III năm 2021

Công bố số 3050_CBGVL_SXD ngày 03.08.2021 CBGVL tháng 7 năm 2021 Long An

Công bố số 3565_CBGVL_SXD ngày 13.09.2021 CBGVL tháng 8 năm 2021 Long An

Quý I năm 2020

Công bố số 391_CBGVL_SXD ngày 10.02.2020 CBGVL tháng 1 năm 2020 Long An

Công bố số 1154_CBGVL_SXD ngày 01.04.2020 CBGVL tháng 3 năm 2020 Long An

Quý II năm 2020

Công bố số 1601_CBGVL_SXD ngày 07.05.2020 CBGVL tháng 4 năm 2020 Long An

Công bố số 1881_CBGVL_SXD ngày 26.05.2020 CBGVL tháng 5 năm 2020 Long An

Công bố số 2509_CBGVL_SXD ngày 03.07.2020 CBGVL tháng 6 năm 2020 Long An

Quý III năm 2020

Công bố số 3018_CBGVL_SXD CBGVL tháng 7 năm 2020 Long An

Công bố số 3505_CBGVL_SXD ngày 08.09.2020 CBGVL tháng 8 năm 2020 Long An

Công bố số 3933_CBGVL_SXD ngày 01.10.2020 CBGVL tháng 9 năm 2020 Long An

Quý IV năm 2020

Công bố số 4508_CBGVL_SXD ngày 04.11.2020 CBGVL tháng 10 năm 2020 Long An

Công bố số 5068_CBGVL_SXD ngày 03.12.2020 CBGVL tháng 11 năm 2020 Long An

Công bố số 5486_CBGVL_SXD ngày 22.12.2020 CBGVL tháng 12 năm 2020 Long An

0879.888.986